Studijski program / studijski programi: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Vrsta i nivo studija: Strukovne studije prvog nivoa
Naziv predmeta: BAZE PODATAKA
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Baze podataka je osposobljavanje studenata za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz oblasti baza podataka i savladavanje tehnika za projektovanje šeme relacione baze podataka. Savladavanje tehnika za projektovanje šeme baze podataka putem ER modela i prevođenje takve šeme u relacioni model. Upoznavanje sa osnovama SQL upitnog jezika.

Ishod predmeta

Studenti će biti osposobljeni da rade u konkretnom SUBP i primenjuju prednosti SUBP nad klasičnom obradom podataka pomoću sistema datoteka. U procesu razvoja informacionog sistema studenti će biti osposobljeni za adekvatnu primenu semantičkih modela podataka, tj. u stanju da kreiraju konceptualni model za različite poslovne domene. Posebno će biti osposobljeni za kreiranje dijagrama PMOV i da stiču veštine modeliranja podataka, polazeći od verbalnog opisa sistema. Izučavanjem relacionog modela podataka studenti će naučiti teorijske osnove za definiciju strukture relacionog modela, kako se pomoću relacione algebre i računa definiše semantika operacija relacionog modela, semantički domen, ograničenja relacionog modela, prevođenje PMOV u relacioni model. Izučavanjem standarnog jezika za relacione baze podtataka – SQL-a, studenti će naučiti da koriste naredbe za definisanje podataka, naredbe za manipulisanje (tj. rukovanje) podacima, naredbe za kontrolne (tj. upravljačke) funkcije u SUBP. Zahvaljujući pomenutim znanjima, studenti će biti osposobljeni da u sledećoj fazi razvoja informacionog sistema kreiraju optimizovani, implementacioni model u željenom relacionom SUBP. Pri ovome, posebno će biti osposobljeni za kreiranje skripta (DDL naredbi) za formiranje šeme baze podataka u SQL Serveru, pri čemu će biti implementirana strukturna i određena vrednosna ograničenja sa nivoa PMOV. Izučavanjem postupka normalizacije relacija, studenti će biti osposobljeni da u praksi primene postupak normalizacije relacija i sintetizuju relacioni konceptualni model. Nad isprojektovanom relacionom bazom podataka studenti će znati da koriste jezik relacionih baza podataka, SQL, kako za postavljanje ad hok upita, tako i u postupku razvoja aplikacija u razvojnim okruženjima četvrte generacije i u objektno orijentisanim programskim jezicima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Razlika: podaci i informacija
 • Upravljanje podacima
 • Koncept baza podataka
 • Šema i instanca
 • Logička i fizička nezavisnost podataka
 • Modeli podataka
 • Jezici za rad sa bazama podataka
 • Pregled sistema za rad sa bazama podataka
 • Sistemi za upravljanje bazom podataka
 • Komponente i arhitektura sistema za upravljanje bazom podataka
 • Model entiteti–veze
 • Konceptualno modeliranje
 • Dijagram entiteti–veze
 • Specijalne vrste veza
 • Relacioni model
 • Atributi i ključ
 • Uslovi integriteta
 • Transformacija modela entiteti–veze u relacioni model
 • Relacioni upitni jezici
 • Relaciona algebra
 • Relacioni račun torki
 • Relacioni račun domena
 • Apstraktni, fizički, konceptualni i nivo pogleda
 • Normalne forme
 • Fizička struktura baze podataka
 • Hijerarhija memorija, diskovi, paralelni pristup
 • Indeksne strukture
 • Održavanje baze podataka
 • Programi za rad sa bazama podataka
 • Kreiranje formi i tabela
 • Kreiranje upita i generisanje izveštaja
 • SQL upitni jezik
 • Osnovne karakteristike SQL-a
 • Osnovne SQL komande
 • Ugrađivanje SQL naredbi u više programske jezike
 • Naredbe za manipulisanje podacima
 • Naredbe za kontrolne i upravljačke funkcije
 • Formiranje upita