Studijski program / studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK I
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje sa gramatikom engleskog jezika i sticanjem sposobnosti učestvovanja u razmeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije.

Student uči kako da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao maternjeg jezika.

Ishod predmeta

Engleski jezik I omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči. Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji, student će moći da sastavi rečenice tako što vrši odabir adekvatnog vokabulara i gramatičkih struktura. Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči. Takođe će biti sposoban da koristi stečena znanja u okviru viših nivoa engleskog jezika.

Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom: Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Simple Past Tense, Past Continuous Tense, Simple Future Tense, Present Perfect Tense, Comparison of Adjectives, Prepositions, Reflexive Pronouns, Modal verbs, Defining Relative Clauses, Non-defining Relative Clauses Passive Voice, Reported Speech, Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3).

Sadržaj predmeta

[/vc_row]

Teorijska nastava

 • Present Simple Tense
 • Present Continuous Tense
 • Present Perfect Tense
 • Past Simple Tense
 • Past Continuous Tense
 • Past Perfect Tense
 • The Future
 • Verb Patterns
 • Plurals
 • Articles
 • Pronouns
 • Adverbs
 • Prepositions of Place and Time
 • Quantifiers
 • Comparisons of Adjectives
 • Modal Verbs
 • Defining Relative Clauses
 • Non-defining Relative Clauses Passive Voice
 • Reported Speech
 • Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3)