Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK II
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta

Cilj predmeta je savladavanje širokog spektra gramatičkih jedinica engleskog jezika. Uspešno razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti. Osposobljavanje za uspešnu komunikaciju kako pisanu, tako i govornu, sa sagovornikom kome je engleski maternji jezik.

Ishod predmeta

Engleski jezik II omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči. Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji, student će moći da formuliše rečenice čija se kompleksnost karakteriše korišćenjem reči koja su deo stručne upotrebe. Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči. Takođe će biti sposoban da se izražava pismeno upotrebom složenijih struktura i da stečena znanja koristi u okviru viših nivoa engleskog jezika. Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom: Present Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Simple Past Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense, Question Formation, Question Tags, Adjective Placement, Adverbs, Past Modal Verbs,Reported Speech – Statements, Orders, Questions, Passive Infinitive, Passive Gerund, Passive Constructions With Say, Believe, Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3), Expressing Wishes and Regrets, Defining Relative Clauses, Non-defining Relative Clauses, Participle (-ing) Clauses, Clauses of Purpose.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Present Simple Tense
Past Simple Tense
Present Perfect Simple Tense
Present Perfect Continuous Tense
Past Perfect Simple Tense
Past Perfect Continuous Tense
Future Continuous Tense
Future Perfect Tense
Countable and Uncountable nouns
Adjectives ending in –ed and –ing
Adverbs, Position of Adverbs and Adverbial phrases
Question Tags
Used to and Would + Infinitive
Verb Patterns
Past Modal Verbs
Reported Speech – Statements
Orders, Questions
Passive Infinitive
Passive Gerund
Passive Constructions With Say, Believe
Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3)
Expressing Wishes and Regrets
Defining Relative Clauses
Non-defining Relative Clauses
Participle (-ing) Clauses, Clauses of Purpose