Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK 2
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Engleski jezik 2 je savladavanje širokog spektra gramatičkih jedinica engleskog jezika. Uspešno razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti. Osposobljavanje za uspešnu komunikaciju kako pisanu, tako i govornu, sa sagovornikom kome je engleski maternji jezik.

Ishod predmeta

Engleski jezik 2 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni širok spektar gramatičkih pravila i reči. Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji, student će moći da formuliše rečenice čija se kompleksnost karakteriše korišćenjem reči koje su deo stručne upotrebe. Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči. Takođe će biti sposoban da se izražava pismeno upotrebom složenijih struktura i da stečena znanja koristi u okviru viših nivoa engleskog jezika.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Present Simple Tense
 • Present Continuous Tense
 • Past Simple Tense
 • Present Perfect Simple Tense
 • Present Perfect Continuous Tense
 • Past Perfect Simple Tense
 • Past Perfect Continuous Tense
 • Future Continuous Tense
 • Future Perfect Tense
 • Countable and Uncountable nouns
 • Adjectives ending in –ed and –ing
 • Adverbs
 • Position of Adverbs and Adverbial phrases
 • Question Tags
 • Used to and Would + Infinitive
 • Verb Patterns
 • Past Modal Verbs
 • Reported Speech – Statements
 • Orders
 • Questions
 • Passive Infinitive
 • Passive Gerund
 • Passive Constructions With Say
 • Believe
 • Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3)
 • Expressing Wishes and Regrets
 • Defining Relative Clauses
 • Non-defining Relative Clauses
 • Participle (-ing) Clauses
 • Clauses of Purpose

Praktična nastava

 • Nije predviđena programom predmeta