Studijski program / studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: FINANSIJSKI MENADŽMENT
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa načinima na koje savremene kompanije prikupljaju finansijska sredstva, sa tehnikama za njihovo alociranje i donošenje odluka u oblasti finansija, i u vezi sa tim, njihovom osposobljavanju da u kasnijoj karijeri doprinose kreiranju nove vrednosti za vlasnike; upoznavanje sa pristupima u donošenju odluka u finansijskim organizacijama i kompanijama, i to u vezi sa investiranjem, finansiranjem i upravljanjem imovinom (aktivom); ovladavanje znanjima, metodama i tehnikama, kao i specifičnim veštinama koje su u dinamičnom poslovnom ambijentu od kritičnog značaja prilikom donošenja mnogih poslovnih, posebno finansijskih odluka.

Ishod predmeta

Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će naučiti šta je finansijski menadžment, koji su ciljevi firme, osnove korporativnog upravljanja i na koji način se organizuje finansijska funkcija na nivou jedne kompanije. Upoznaće se sa kategorijom poreza na dobit korporacija, poreskim stopama u Srbiji, pojmom poreskih razreda, metodologijom obračuna poreza na dobit korporacija u sistemu poreskih razreda, kategorijama finansijskih tržišta, vrstama finansijskih izveštaja kompanija, racio-analizom pokazatelja u bilansima stanja i bilansima uspeha kompanija. Naučiće tehnike kapitalnog budžetiranja, metode za ocenu projekata, elemente troškova kapitala, način na koji se određuje stopa prosečnih troškova kapitala, koji su principi vrednovanja aktive preduzeća, kako se izračunava likvidaciona vrednost preduzeća, odnos knjigovodstvene i tržišne vrednosti preduzeća, pojam i vrste obveznica.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 

 • Uloga i ciljevi finansijskog menadžmenta
 • Poslovno, poresko i finansijsko okruženje
 • Vremenska dimenzija novca
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Analiza racia likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti
 • Analiza sredstava, analiza gotovinskog toka
 • Finansijsko planiranje
 • Analiza upravljanja obrtnim kapitalom, koeficijenti obrta
 • Kratkoročno finansiranje
 • Tehnike kapitalnog budžetiranja
 • Operativni i finansijski leveridž
 • Analiza strukture kapitala
 • Politika dividendi