Studijski program / studijski programi: ELEKTRONSKO POSLOVANJE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera, softvera i interneta, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Uvideti značaj uticaja informacionih tehnologija (IT) na društvo, prednosti i mane. Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija, čiji razvoj i primena danas preuzimaju vodeću ulogu u IT-ju.

Ishod predmeta

Studenti će savladati osnovne hardverske delove PC računara, faktore od kojih zavisi brzina računara, osnove binarnog jezika, vrste memorije računara. Naučiće šta podrazumevaju primarna, sekundarna i tercijarna memorija računara i o čemu treba voditi računa kod izbora i nadogradnje računara. Biće obrađene vrste i namena portova na računaru, tipovi monitora, osnovne vrste softvera, vrste operativnih sistema, vrste aplikativnog softvera, mehanizmi nastajanja otkaza softvera, osnove OSI modela, faktori od kojih zavisi brzina i stabilnost računarske mreže, IPv4 i IPv6 protokoli, usluge interneta, načini povezivanja na internet, standardi bežičnog umrežavanja i komuniciranja, izvori smetnji u bežičnim mrežama, uticaj IT-ja na društvo i pojedinca, ciljevi upotrebljive i korisne interakcije između čoveka i računara, zaštita računara i podataka u mreži, vrste malicioznog softvera, Shareware programi, koncept autorskih prava, faktori od kojih zavisi izbor računara za poslovnu primenu.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Pojam informacionih tehnologija
 • Hardver: osnovne hardverske komponente računara, pouzdanost hardvera
 • Softver: vrste softvera, sistemski i korisnički softver, razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera
 • Pouzdanost softvera
 • Umrežavanje: pojam, klasifikacija računarskih mreža, mrežni uređaji i topologije
 • Internet: servisi, protokoli, tehnologije povezivanja
 • Bežične i mobilne komunikacije: istorijski pregled i evolucija, principi i modeli bežične komunikacije
 • Bežični standardi: kompatibilnost bežičnih standarda, ostvarive performanse, mobilni internet protokoli (Mobile IP), protokoli za mobilne stanice (WAP, Bluetooth)
 • Javni ćelijski mobilni sistem
 • Satelitske komunikacije
 • Globalni sistem za pozicionianje
 • Uticaj IT-ja na društvo, njegove prednosti i mane
 • Svrha i uloga IT-ja u organizacijama
 • Tipične IT funkcije u organizaciji
 • Uloga IT-ja u procesiranju informacija
 • Razvoj sopstvenog IT sistema prema korišćenju gotovog
 • Upotreba računara u poslovnom i kućnom okruženju
 • Računari u obrazovanju
 • Računarski zasnovana obuka i učenje
 • Interakcija između čoveka i računara: korisnički interfejs, različita interpretacija reči, ikonica i simbola u različitim kulturama i zajednicama
 • Kolaboracija i saradnja
 • Tehnike kolaboracije u organizacijama
 • Video Conferencing
 • Video On Demand
 •  Zdravlje i zaštita prilikom rada na računaru
 • Zaštita računara i podataka
 • Računarski virusi
 • Autorska prava i zakoni