Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr.zakon i 73/2018) i Statuta M-Poslovne škole (u osnivanju), iz Beograda, dana 04.03.2019. godine

 

VŠSS ITS, Beograd u ime
M-POSLOVNE ŠKOLE (u osnivanju),
Kralja Milana 2, Beograd
RASPISUJE KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I IZBORA U ZVANJE

sledećih lica:

  • 1 nastavnika engleskog jezika, za užu naučnu oblast „Tehničko-funkcionalna oblast“;
  • 10 profesora strukovnih studija, za užu naučnu oblast „Konceptualna oblast“;
  • 9 profesora strukovnih studija, za užu naučnu oblast “Tehničko-funkcionalna oblast”
  • 1 profesora strukovnih studija, pravnih nauka, za užu naučnu oblast “Tehničko-funkcionalna oblast”
  • 2 profesora strukovnih studija, za užu naučnu oblast “Oblast međuljudskih odnosa”
  • 6 saradnika u nastavi, za uže naučne oblasti „Konceptualna oblast“ i „Tehničko-funkcionalna oblast“
  • 3 saradnika u nastavi, za užu naučnu oblast “Oblast međuljudskih odnosa”.

 

Svi prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije (br. 88/2017, 27/2018 – dr.zakon i 73/2018). Nastavnici moraju da imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u izvođenju nastave u nastavnom zvanju na visokoškolskim ustanovama, koji potvrđuju potvrdom sa visokoškolske ustanove ili kopijom ugovora.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova (biografija u okviru koje može da se vidi pedagoški rad i odgovarajuće profesionalno iskustvo u oblasti za koju se kandidat prijavljuje, fotokopija diplome, spisak naučnih i stručnih radova) dostaviti na e-mail: bojan.kostandinovic@msm.edu.rs.

Prijave na konkurs se mogu dostavljati u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće se uzeti u obzir. Referati odabranih lica se stavljaju na uvid javnosti u naredna dva dana po završetku Konkursa. Zainteresovana lica mogu dostaviti svoje primedbe VSSS ITS, odnosno MPŠ (u osnivanju) u tom roku na e-mail bojan.kostandinovic@msm.edu.rs. Po završetku roka uvida javnosti, donosi se odluka o izboru nastavnika i saradnika.

Detaljne informacije možete dobiti putem e-mail-a: bojan.kostandinovic@msm.edu.rs.

NAPOMENA: Svi kandidati koji budu ispunili uslove za ostvarivanje izbora u odgovarajuće zvanje potpisaće Izjavu da će stupiti u radni odnos, sa punim ili nepunim radnim vremenom, i Ugovor o radu (sa odloženim dejstvom) sa M-Poslovnom školom (u osnivanju), a koji će biti aktivan dobijanjem dozvole za rad M-Poslovne škole.