Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: KORPORATIVNI IDENTITET
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Korporativni identitet je razumevanje procesa kao i najbitnijih elemenata u stvaranju korporativnog identiteta, kao osnove u kreiranju jakog brenda. Savladavanje fundamentalnih vizuelnih elemenata kao i drugih sredstava i medija u tom procesu. Shvatanje kako se kroz dizajniranje različitih proizvoda i promotivnog materijala, stvara jak korporativni identitet na tržištu. Objašnjenja i prikaz karakteristika i funkcija korporativnog dizajna, na primerima najvećih i najzastupljenijih stranih i naših brendova.

Ishod predmeta

Studenti će u toku trajanja ovog kursa naučiti osnovne elemente koji čine jednu korporaciju kao složen sistem kroz njen korporativni identitet, kako bi stekli uvid i osnove koje su temelj za dalje izučavanje. Naučiće kroz analizu pažljivo odabranih i najboljih primera iz prakse osnove koje čine vizuelni identitet jedne korporacije. Naučiće takođe kroz praktičan rad na projektima primenu i korišćenje ključnih elemenata i principa u oblikovanju kako vizuelnog, tako i opšteg identiteta složene organizacije koja čini jednu korporaciju. Takođe će naučiti, kako se pravilno koriste svi osnovni elementi u kreativnom stvaranju vizuelnog identiteta jedne korporacije. Kroz praktičan rad će naučiti da kroz istraživanje, analizu, kao i u pravljenju strategije, koriste usluge marketinga i univerzalnih standarda, kao i njihovu komunikaciju sa različitim kulturama i običajima u stvaranju pozitivnog identiteta korporacije. Naučiće kako da oblikuju vizuelnu prepoznatljivost i da koriste u svrhu promocije specifičnosti tako oblikovanog vizuelnog identiteta kroz „lični pečat“ korporacije koji će biti bolji i efikasniji u odnosu na konkurenciju.

Studenti će takođe naučiti da koriste najnovije kompjuterske alate i programe, u vizuelizaciji svojih ideja koje su na tom putu stvaranja konačan proizvod složenog korporativnog identiteta, kao i u stvaranju samog brenda. Na kraju kursa će znati da samostalno primene sve elemente koje su naučili u stvaranju takvog pozitivnog i inovativnog korporativnog identiteta, i pravilno ga primenjuju i koriste pomoću novih tehnologija i medija, kao temeljno i osnovno sredstvo u razvijanju komunikacije sa okolinom, potrošačima i poslovnim partnerima kako u razvoju brenda, tako i dugoročnoj strategiji za dalji uspešan razvoj i širenje korporacije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Pojam korporativnog identiteta
 • Elementi korporativnog identiteta
 • Principi stvaranja korporativnog identiteta
 • Dizajniranje logotipa
 • Kreiranje knjige standarda
 • Dizajniranje promotivnog materijala kao i poslovne dokumentacije
 • Dizajniranje korporativnog identiteta u eksterijerima i enterijerima
 • Apliciranje korporativnog identiteta na transportnim sredstvima
 • Dizajniranje uniforme kao važnog elementa u stvaranju korporativnog identiteta
 • Website kao deo korporativnog identiteta
 • Prezentacija kao deo korporativnog identiteta