Studijski program / studijski programi: ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: LOGISTIKA
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim determinantama logističkog menadžmenta u preduzećima, odnosno sa marketing logistikom kao poslovnom i naučno-metodološkom disciplinom.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti koje su razlike između fizičke distribucije i lanca snabdevanja, koje su pretpostavke ispunjenog logističkog cilja, kakav je značaj EDI i EDIFACT tehnologija u logistici, zavisnost pojedinih grana privrede od troškova logistike, značaj i razmere troškova logistike sa makro i mikro aspekta, karakteristike tradicionalnog i integralnog pristupa upravljanja logistikom, odnos logistike i organizacione strukture firme, koje su konsekvence preuranjene i zakasnele nabavke, karakteristike just-in-time principa nabavke, kako se radi outsourcing logističkih aktivnosti, komponente servisa potrošača u maloprodaji, način na koji servis potrošača utiče na konkurentnost kompanije, od kojih faktora zavisi izbor vida transporta, koji su savremeni trendovi na saobraćajnom tržištu, faktori od kojih zavisi cena koštanja transporta, koji su sistemi pretovara kod različitih vrsta integralnog transporta, vrste zaliha prema funkciji, različite pristupe upravljanja zalihama, koji su faktori izbora lokacije skladišta, probleme u poslovanju na tržištima manje razvijenih zemalja, značaj bar code tehnologije za logistiku, kako se espertski sistemi primenjuju u logistici.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Pojam logistike i osnovne aktivnosti
 • Pozicioniranje logistike u poslovnom sistemu
 • Bazične aktivnosti logističkog menadžmenta
 • Pojam i vrste kanala distribucije
 • Privredne grane prema logističkim troškovima
 • Troškovi logistike na makro i mikro nivou
 • Integralni pristup upravljanju logistikom
 • Just-in-time princip
 • Servis potrošača i predviđanje promena u okruženju
 • Strategija servisa potrošača sa aspekta rasta konkurentnosti preduzeća
 • Transportno tržište i ključne karakteristike transporta
 • Faktori koji utiču na cenu koštanja transporta
 • Eksterni troškovi transporta
 • Upravljanje zalihama
 • ABC analiza
 • Skladištenje, centralizacija i decentralizacija
 • Principi izbora lokacije skladišta
 • Principi logističkog informisanja
 • Informacione tehnologije kao podrška razvoju logističkog IS
 • Pojam globalne logistike
 • Logistički provajderi
Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.