Studijski program/studijski programi : Informacioni sistemi
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: MAKROEKONOMIJA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj izučavanja predmeta je da se studenti upoznaju sa navažnijim makroekonomskim agregatima i modelima, i na njima zasnovanim ekonomskim politikama, kao i metodima merenja najvažnijih makroekonomskih agregata i njihovim međusobnim odnosima u upotrebi i raspodeli društvenog proizvoda, i koncepcijama privredne ravnoteže. Posebno se analiziraju makroekonomske škole i njihova koncepcijska razmimoilaženja koja traju već čitav vek. Akcenat se stavlja i na komponente ekonomske politike i njihovu međusobnu koordinaciju. Obuhvaćeni su bazični teorijski modeli (IS-LM, Filipova kriva, AS-AD i drugi) i na njima formulisani koncepti makroekonomske politike – monetarne i fiskalne, posebno u uslovima globalne otvorene makroekonomije.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa funkcijama novca, vrstama monetarnih agregata, novčanom masom, ulogom Centralne banke, novčanim multiplikatorom, operacijama na otvorenom tržištu, inflacijom, monetarnom ravnotežom, Naučiće kako se kalkulišu troškovi đonova, troškovi menija, osnove trgovinskog bilansa, elemente bruto domaćeg proizvoda, pojavne oblike direktnih stranih investicija, portfolio investicija, apresijaciju i depresijaciju valute, paritet kupovne moći. Saznaće da li monetarna politika treba da se vodi putem pravila ili diskrecijom, da li Vlada treba da uravnoteži budžet, da li treba reformisati poreske zakone kako bi se ohrabrila štednja i na koji način kreatori monetarne i fiskalne politike mogu da stabilizuju privredu.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

  • Savremene makroekonomske teorije koje su se razvijale nakon perioda klasične ekonomije (kejnzijanizam, monetarizam, nova klasična makroekonomija, novi kejnzijanci)
  • Kejnzijanski metod utvrđivanja ravnotežnog nivoa dohotka, kejnzijanske funkcije potrošnje i štednje
  • Osnovni makroekonomski agregati i način njihovog utvrđivanja uz predstavljanje modela Injekcije – Povlačenje; IS – LM model, AS – AD model i Filipsova kriva kao osnovni makroekonomski modeli
  • Štednja, investicije i finansijski sistem
  • Uloga koju ima novac u makroekonomiji – načini formiranja tražnje i ponude novca, koncept multiplikacije i nadležnosti koje ima centralna banka jedne zemlje
  • Uloga fiskalne politike – porezi kao osnovni državni prihod, javna potrošnja i budžet, metode finansiranja buddžetskog deficita i ulogakoju ima inflatorni porez
  • Osnovne teorije i tipovi inflacije, kao i antiinflacione strategije
  • Koncept platnog bilansa i načini utvrđivanja suficita i deficita
  • Uloga koju ima MMF u svetskoj privredi