Studijski program/studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA, INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: MATEMATIKA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Matematika je razvoj matematičkog mišljenja, stvaranje osnove za viši nivo dedukcije i određenosti pri uvođenju formalnih definicija, vizualizacija nastave matematike i sticanje matematičkih znanja potrebnih za primenu u realnim situacijama.

Kroz primere iz svakodnevnog života će se prikazati potencijal matematičkih modela za rešavanje konkretnih problema.

Ishod predmeta

Kroz predavanja, vežbe i samostalan rad na rešavanju zadataka studenti će biti u stanju da definišu i da sastave tablice istinitosti za osnovne logičke operacije (funkcije), da razlikuju i pravilno primene univerzalni i egzistencijalni kvantifikator, opišu logičke funkcije, da rešavaju zadatke u kojima povezuje logiku, skupove i algebru, da definišu uniju, presek, razliku skupova i da rade zadatke sa istim skupovnim operacijama, da mogu naći Dekartov proizvod skupova, da definišu funkciju kao preslikavanje, da razlikuju preslikavanja 1-1 (injekciju), NA (surjekciju) i bijekciju, da definišu graničnu vrednost funkcije, da definišu asimptote funkcije pomoću graničnih vrednosti, da mogu dokazivati identitete primenom matematičke indukcije, da rade zadatke primenom binomne formule, da mogu predstaviti skupove realnih i imaginarnih brojeva na koordinatnim osama, da definišu vektorske veličine, da razlikuju vektore i skalare, da mogu sabirati, oduzimati vektore i množiti ih skalarom, da definišu određeni integral i da rešavaju zadatke sa određenim integralom, da definišu aritmetički i geometrijski niz, da izvode računske operacije sa graničnim vrednostima nizova, da definišu Dalamberov, Košijev i Lajbnicov kriterijum za konvergenciju reda, da definišu diferencijalne jednačine, da prepoznaju tip diferencijalne jednačine, da reše diferencijalne jednačine.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Elementi matematičke logike,
  • skupovi,
  • algebarske strukture,
  • matrice i determinante,
  • vektori,
  • realne funkcije realnih promenjivih,
  • konvergencija i neprekidnost,
  • diferencijalni račun,
  • neodređeni integral,
  • određeni integral