Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: NAPREDNE BAZE PODATAKA
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Napredne baze podataka je savladavanje SQL (Structured Query Language) jezika, standardnog relacionog upitnog jezika, koji omogućava definisanje, korišćenje i kontrolu podataka relacione baze podataka. Kurs takođe obuhvata održavanje i administraciju SQL servera, čime se zaokružuje znanje programera u kreiranju projekata ili aplikacija, povezanih sa pripadajućom bazom podataka. Takođe, cilj predmeta je upoznavanje naprednih tehnika u radu sa bazama podataka, pre svih objektne baze podataka i objektni upitni jezik, kao i otkaze i oporavak od otkaza, čijim savladavanjem student zaokružuje svoje znanje iz oblasti baza podataka.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti načine povezivanja SQL i tradicionalnih programskih jezika, osnovne proceduralne strukture u Transact-SQL, da ovladaju različlitim tipovima grešaka u Transact-SQL, sintaksu naredbe za kreiranje bazne procedure, primenu funkcije za rad sa stringovima, vrste korisnički definisanih baznih funkcija, primenu INSTEAD OF trigera, sintaksu i semantiku naredbi za rad sa kursorima, način korišćenja objektnih baza u objektno orijentisanom okruženju, osnovne sintakse ODBMG ODL jezika, objektni upitni jezik OQL, osnovnu sintaksu i semantiku objektnog upitnog jezika OQL, osnovne karakteristike XML-a, osnovne komponente XML dokumenata, ulogu procesiranja XML dokumenata, vrste XML parsera, osnovne sintaksne elemente SQL Server FOR XML klauzule, kako se primenjuje Xpath jezik u kontekstu PATH opcije FOR XML klauzule, korišćenje upitnog jezika nad XML podacima, kreiranje XML koda pomoću XQuery strukture, funkcije SUBP-a neophodne za realizaciju same baze podataka, elemente koji čine fizičku strukturu baze podataka, osnovne karakteristika transakcije BP, osnovne mehanizme za realizaciju transakcija, osnovne protokole za ostvarivanje serijabilnosti izvršenja skupa transakcija, tipičan protokol oporavka baze podataka, osnovne koncepte sigurnosti B

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • SQL upitni jezik
 • Osnovne karakteristike SQL –a
 • Osnovne SQL komande
 • Ugrađivanje SQL naredbi u više programske jezike
 • Naredbe za manipulisanje podacima
 • Naredbe za kontrolne i upravljačke funkcije
 • Formiranje upita
 • Upiti nad jednom tabelom
 • Ubacivanje sadržaja u bazu podataka
 • Ažuriranje baze podataka
 • Brisanje podataka u bazi podataka
 • SQL klauzule
 • Izrazi i funkcije SQL –a
 • Upiti nad više tabela
 • SQL indeksi
 • Optimizacija upita
 • Optimizacija SQL servera
 • Replikacija SQL servera
 • Izbor odgovarajućeg SQL servera
 • Konceptulano modelovanje
 • Objetne baze podataka
 • Arhitektura objektnih SUBP
 • Objektni model
 • Objektni upitni jezik
 • Rollback
 • Transakcije
 • Konkurentna obrada transakcija
 • Otkazi i oporavak od otkaza
 • Distribuirane baze podataka
 • Kontrola konkurentnosti
 • Čuvanje podataka (Data Warehousing)
 • Pronalaženje podataka (Data mining)
 • Sigurnost i integritet podataka

Praktična nastava:

 • Vežbe
 • Drugi oblici nastave
 • Studijski istraživački rad
 • Samostalno rešavanje zadataka i problema na primerima koji prate predavanja
 • Rad u računarskoj laboratoriji i vežbanje pređenog gradiva na predavanjima kroz konkretne alate i primere