Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Napredno mobilno programiranje
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Cilj je da studenti nauče napredne koncepte programiranja za iOS platformu, upoznaju se sa okruženjem za izradu aplikacija i sa alatkama za razvoj, testiranje i distribuiranje aplikacija koje implementiraju.

Ishod predmeta

Studenti će posedovati teorijska i praktična znanja koja će im omogućiti da samostalno projektuju i implementiraju kompleksne iOS aplikacije primenom programskog jezika Swift.

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava

  • Uvod u programski jezik Swift
  • Funkcije i kompleksni tipovi u Swiftu
  • Napredni koncepti u Swiftu
  • Upoznavanje sa Xcode Interface Builderom
  • iOS kontrole
  • Kontejneri i kompleksne kontrole
  • Životni ciklus iOS aplikacije
  • Rad sa podacima
  • Rad sa udaljenim resursima