Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Napredno mobilno programiranje
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Cilj je da studenti nauče napredne koncepte programiranja za iOS platformu, upoznaju se sa okruženjem za izradu aplikacija i sa alatkama za razvoj, testiranje i distribuiranje aplikacija koje implementiraju.

Ishod predmeta

Studenti će posedovati teorijska i praktična znanja koja će im omogućiti da samostalno projektuju i implementiraju kompleksne iOS aplikacije primenom Objective-C jezika.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Upoznavanje sa alatima za razvoj iPhone aplikacije
 • Programski jezik Objective-C
 • Anatomija Xcode projekata
 • Nib Management
 • Cocoa klase i događaji
 • Komunikacija sa bazom (MVC arhitektura)
 • iOS paterni
 • Kreiranje aplikacije primenom Xcode i Interface Builder aplikacija
 • NSOpenGL View
 • iOS SDK
 • RESTful veb-servis

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Rad na primerima kroz izradu projekta