Studijski program: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Naziv predmeta: Poslovna komunikacija
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 4

Cilj predmeta

Poslovna komunikacija predstavlja specijalističku disciplinu koja se zasniva na usvojenim znanjima iz psihologije, komunikologije, menadžmenta, marketinga, informacionih tehnologija i prodaje.
Cilj predmeta poslovna komunikacija je da omogući polaznicima da savladaju osnove elektronskih poslovnih komunikacija, koncepte razvoja elektronskog poslovanja, kao i da shvate neophodnost poslovanja putem interneta i korišćenjem mobilnih uređaja.

Ishod predmeta

Studenti će razumeti mentalne principe komunikacije kao interpersonalnog procesa, sagledati i razumeti osnovne razloge zbog kojih postoji veliki broj zabluda u definisanju interpersonalne komunikacije, razumeti bazične principe verbalne i neverbalne komunikacije. Studenti će naučiti suštinu procesa poslovne komunikacije kroz identifikovanje učesnika, sadržaja, kanala i vremenske dinamike, razumeće osnovne principe u izgradnji dobrog odnosa između partnera u poslovnoj komunikaciji, biće u mogućnosti da razlikuju posebne vrste poslovnog komuniciranja i da prepoznaju u kojim prilikama je primereno primeniti odgovarajuću tehniku, steći će veštine koje će im omogućiti da prate kružni tok poruke u poslovnom komuniciranju i da planiraju reakcije za pojedine poslovne situacije, razviće veštine u istraživačkoj oblasti PR-a, steći će znanja u oblasti planiranja i realizacije plana PR aktivnosti, vođenju PR akcija u kriznim situacijama, steći će znanja i veštine u oblasti prezentacija kao vida poslovnog komuniciranja, razviće veštine za izradu slajdova i opšte organizacije slika za računarsku prezentaciju, na konkretnim primerima će razviti veštinu govora u javnim nastupima, spoznaće značaj istraživanja u funkciji javnog nastupa, savladaće najvažnije veštine u pripremi pregovaračkog procesa, naučiće koja znanja i veštine treba da poseduje dobar pregovarač, upoznaće se sa tipologijom pregovarača, naučiće kako da verbalnim i neverbalnim porukama stvaraju preduslove ostvarenja win-win strategije, naučiće kako se i u kojim situacijama stvara pritisak na sagovornika, saznaće koje su vrste istraživanja primerene internom PR-u, znaće kako deluju motivatori u poslovnom odnosu rukovodstva i zaposlenih, kako i zašto se organizuju i realizuju poslovni sastanci.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Osnovni pojmovi i uloga poslovne komunikacije
 • Komunikacioni procesi
 • Savremeni kanali poslovne komunikacije
 • Tehnološka podrška obavljanju poslovne komunikacije
 • Vrste poslovnog komuniciranja
 • Oblasti poslovnog komuniciranja
 • Primena poslovnog komuniciranja u pregovaranju i prodaji
 • Korišćenje vizuelnih sredstava u komunikaciji
 • Etički, estetski i moralni aspekti poslovne komunikacije
 • Efikasno pismeno komuniciranje
 • Internet i poslovna komunikacija

Praktična nastava

 • Upotreba interneta i mobilnih tehnologija kao sredstava poslovne komunikacije
 • Efikasno pismeno komuniciranje
 • Efikasno prodajno komuniciranje
 • Razvoj pregovaračkih veština
 • Primena različitih vrsta i oblika poslovnog komuniciranja
 • Korišćenje vizuelnih sredstava u komunikaciji