Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: Poslovno odlučivanje primenom informacionih tehnologija
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je ovladavanje osnovnim pojmovima iz poslovnog odlučivanja, kao i razumevanje konteksta informacioih tehnologija u procesu odlučivanja. Racionalno poslovno odlučivanje traži racionalan pristup, pa je i cilj ovog predmeta da student razume razliku između dva upravljanja: onog racionalnog i na činjenicama i naučno zasnovanim procenama i onog koje nije naučno zasnovano. Samoslatna primena adekvatnih softverskih alata sa razumevanjem njihove uloge, mogućnosti i ograničenja. Adekvatno poislovno izveštavanje.

Ishod predmeta

Posle uspešnog savladavanja predmeta student će biti u stanju da:

  • Identifikuje poslovni problem
  • Prepozna nerešiv problem
  • Navede primere poslovnih problema koji su slični problemu koji pronalazi
  • Prepozna kategoriju poslovnog problema
  • Razume razlike između kategorija problema
  • Formuliše strategiju rešavanja problema
  • Izabere adekvatne softverske alate koji pomažu u rešavanju problema koji je prepoznat i razume razloge izbora alata
  • Identifikuje i proceni koji će od mogućih softverskih alata biti adekvatan problemu
  • Primeni izabran alat i na adekvatan pismeni način izvesti menadžment organizacije
  • Navede i objasni osnovne funkcije digitalne kontrolne table, upravljačkog informacionog sistema, sistema za podršku odlučivanju i ekspertskog sistema
  • Koristi aktivno najmanje po jedan softverski alat iz prethodne stavke
  • Poznaje osnovne statističke tehnike potrebne za primenu softverskih alata

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Pojam poslovnog problema
  • Vrste problema
  • Kompleksnost problema
  • Kategorije problema
  • Pojam odlučivosti
  • Model za formulisanje strategije rešavanja problema
  • Izveštavanje u pismenoj formi, konsultantski izveštaj
  • Merenje efekata poslovne odluke
  • Balanced Scorecard
  • Softver za podršku donošenju upravljačkih odluka
  • Informacioni sistemi za pomoć kod odlučivanja
  • Digitalna kontrolna tabla
  • Eksel kao alat za formiranje digitalne kontrolne table
  • Upravljački infomacioni sistem
  • Sistemi za podršku odlučivanju
  • Komponente SPO. Izgradnja SPO
  • Ekspertski sistemi
  • Eksel i sistem R kao platforme za razvoj ES i SPO
  • Korelacija, linearna regresija, klaster-analiza, faktorska analiza i analiza osetljivosti (ROC analiza) sa primerima primene u softveru