Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: Poslovno odlučivanje primenom informacionih tehnologija
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je ovladavanje osnovnim pojmovima iz poslovnog odlučivanja, kao i razumevanje konteksta informacioih tehnologija u procesu odlučivanja. Racionalno poslovno odlučivanje traži racionalan pristup, pa je i cilj ovog predmeta da student razume razliku između dva upravljanja: onog racionalnog i na činjenicama i naučno zasnovanim procenama i onog koje nije naučno zasnovano. Samoslatna primena adekvatnih softverskih alata sa razumevanjem njihove uloge, mogućnosti i ograničenja. Adekvatno poislovno izveštavanje.

Ishod predmeta

Posle uspešnog savladavanja predmeta student će biti u stanju da:

 • Identifikuje poslovni problem
 • Prepozna nerešiv problem
 • Navede primere poslovnih problema koji su slični problemu koji pronalazi
 • Prepozna kategoriju poslovnog problema
 • Razume razlike između kategorija problema
 • Formuliše strategiju rešavanja problema
 • Izabere adekvatne softverske alate koji pomažu u rešavanju problema koji je prepoznat i razume razloge izbora alata
 • Identifikuje i proceni koji će od mogućih softverskih alata biti adekvatan problemu
 • Primeni izabran alat i na adekvatan pismeni način izvesti menadžment organizacije
 • Navede i objasni osnovne funkcije digitalne kontrolne table, upravljačkog informacionog sistema, sistema za podršku odlučivanju i ekspertskog sistema
 • Koristi aktivno najmanje po jedan softverski alat iz prethodne stavke
 • Poznaje osnovne statističke tehnike potrebne za primenu softverskih alata

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Pojam poslovnog problema
 • Vrste problema
 • Kompleksnost problema
 • Kategorije problema
 • Pojam odlučivosti
 • Model za formulisanje strategije rešavanja problema
 • Izveštavanje u pismenoj formi, konsultantski izveštaj
 • Merenje efekata poslovne odluke
 • Balanced Scorecard
 • Softver za podršku donošenju upravljačkih odluka
 • Informacioni sistemi za pomoć kod odlučivanja
 • Digitalna kontrolna tabla
 • Eksel kao alat za formiranje digitalne kontrolne table
 • Upravljački infomacioni sistem
 • Sistemi za podršku odlučivanju
 • Komponente SPO. Izgradnja SPO
 • Ekspertski sistemi
 • Eksel i sistem R kao platforme za razvoj ES i SPO
 • Korelacija, linearna regresija, klaster-analiza, faktorska analiza i analiza osetljivosti (ROC analiza) sa primerima primene u softveru