Studijski program / studijski programi: ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: POSLOVNO PRAVO I UGOVARANJE
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je da osposobi studente za sintetičko teorijsko i praktično razumevanje ključnih pitanja poslovnog prava. Razumevanjem problematike poslovnog prava u domenu poslovnih organizacija, ponašanja privrednih subjekata, prava intelektualne svojine i hartija od vrednosti, studenti stiču kompetencije primenljive u savremenom poslovnom okruženju.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti pojam i vrste pravnih normi, osnove pravnog poretka i pravnog sistema, vrste pravnih akata, formalne izvore prava i njihove vrste u našem pravnom sistemu, specifičnosti anglosaksonskog pravnog sistema. Upoznaće pojam subjekta prava, sa fizičkim i pravnim licima kao subjektima prava, upoznaće pravo svojine, osnove obligacionog prava, vrste i izvore obligacija, načela obligacionih odnosa, vrste i načine zaključivanja ugovora, vrste nevažećih ugovora, prouzrokovanje štete, sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga i jednostranu izjavu volje kao izvor obligacija. Steći će neophodna znanja iz oblasti trgovinskog prava, vrsta privrednih subjekata, načina osnivanja, imovine, poslovnog imena, sedišta, delatnosti i načina zastupanja privrednog društva, pravnih formi privrednih društava, vrsta povezivanja i statusnih promena privrednih subjekata, zaštite ličnih podataka, stečaja i likvidacije privrednih subjekata, elemenata ugovora o prodaji i obaveza ugovornih strana iz tog ugovora. Studenti će se upoznati sa ugovorima o posredovanju, trgovinskom zastupanju i komisionu, te sa obavezama ugovornih strana kod ugovora o kontroli robe i usluga, sa uskladištenjem, lizingom, licencama, kao i vrstama hartija od vrednosti.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 

  • Uvod u pravo
  • Pojam i predmet poslovnog prava
  • Poslovne organizacije
  • Vrste i odlike osnovnih oblika poslovnih organizacija
  • Ponašanje poslovnih subjekata
  • Industrijska intelektualna svojina
  • Pravni promet industrijske intelektualne svojine
  • Hartije od vrednosti
  • Kompjutersko pravo
  • Poslovno pravo na internetu
Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.