Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: POUZDANOST INFORMACIONIH SISTEMA
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz teorije pouzdanosti, raspoloživosti i efektivnosti informaciono-komunikacionih sistema i njihovih elemenata: hardvera (računara, računarskih mreža), softvera i čoveka. Upoznavanje sa osnovnim faktorima koji utiču na pouzdanost u fazama životnog ciklusa sistema. Naučiti osnovne pokazatelje pouzdanosti elemenata i sistema i njihov proračun. Naučiti metode proračuna pouzdanosti sistema sa nezavisnim otkazima, i upoznati se sa metodama obezbeđenja pouzdanosti u pojedinim fazama životnog ciklusa sistema, kao i osnovnim pojmovima u vezi održavanja na osnovu pouzdanosti i povezanosti troškova pouzdanosti i održavanja.

Ishod predmeta

Studenti će biti u stanju da objasne i proračunaju vreme u radu, i vreme u otkazu, koeficijent uticaja uslova eksploatacije, srednje vreme rada do otkaza (MTTF), srednje vreme rada između otkaza (MTBF), srednje vreme opravke (MTTR), pokazatelje raspoloživosti sistema. Studenti će naučiti razlike pouzdanosti hardvera, softvera i čoveka, faktore koji utiču na pouzdanost, uzroke grešaka u softveru, faktore od kojih zavisi broj grešaka u softveru, AGREE metodu, proračun pouzdanosti, razliku u proračunu pouzdanosti neopravljivih i opravljivih sistema, proračun pouzdanost redne, paralelne i kombinovane konfiguracije elemenata, proračun pouzdanost modela “r od n”, modela u pripravnosti specifičnih konfiguracija elemenata, vrste redundovanja, pretpostavke računarstva otpornog na otkaze, protokole visoke dostupnosti, određivanje pouzdanosti na osnovu formule uslovne verovatnoće, mere za povećanje pouzdanosti u fazi projektovanja, proizvodnje i eksploatacije, vezu pouzdanosti i cene proizvoda, funkciju pogodnosti održavanja, vrste ispitivanja pouzdanosti, vezu pouzdanosti i kvaliteta.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Osnovni pojmovi pouzdanosti, efektivnosti i raspoloživosti, klasifikacija otkaza sistema i elemenata, i osnovni pokazatelji efektivnosti
 • Faktori koji utiču na pouzdanost sistema pri projektovanju, proizvodnji i eksploataciji
 • Osnovne raspodele u teoriji pouzdanosti
 • Pokazatelji pouzdanosti opravljivih i neopravljivih elemenata i sistema
 • Pouzdanost softvera
 • Pouzdanost čoveka
 • Određivanje pokazatelja pouzdanosti na osnovu podataka dobijenih praćenjem ponašanja elemenata i sistema u toku upotrebe ili u toku ispitivanja
 • Pouzdanost sistema: redna, paralelna i kombinovana konfiguracija, model „r od n”, sistem sa elementima u pripravnosti, pouzdanost sistema sa specifičnim vezama elemenata
 • Uticaj rezerviranja na pouzdanost sistema
 • Alokacija pouzdanosti
 • Metode povećanja pouzdanosti u osnovnim fazama životnog ciklusa proivoda
 • Povezanost troškova životnog ciklusa proizvoda i pouzdanosti i optimizacija pouzdanosti sa stanovišta troškova
 • Planovi i vrste ispitivanja pouzdanosti i kontrola kvaliteta
 • Povezanost pouzdanosti i troškova održavanja

 

Praktična nastava:

Auditorne vežbe:

 • Proračun osnovnih pokazatelja pouzdanosti i efektivnosti
 • Proračun pouzdanosti elemenata
 • Proračun pouzdanosti sistema odnosno osnovnih konfiguracija rezerviranja