Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRAKTIKUM IZ POSLOVNIH SISTEMA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta Praktikum iz upravljanja organizacijom je da studenti steknu kompetencije i praktična znanja, za projektovanje i menjanje organizacije, koja bi bila efikasna, konkuretna i održiva na duži rok, u uslovima globalnog i dinamičnog okruženja. Cilj je upoznati elemente organizacije: podelu rada, distribuciju autoriteta donošenja odluka, grupisanje jedinica, broj hijerarhijskih nivoa, raspon kontrole rukovodioca, koordinacije i različite elemente organizacione strukture. Studenti će se upoznati sa uzrocima koji dovode do promena u organizaciji, sadržaju organizacionih promena, kao i smom procesu promjena, te uticajem koji IKT (informaciono komunikacione tehnologije) imaju na projektovanje i upravljanje organizacijom.

Ishod predmeta

Nakon polaganja ovog predmeta, studenti će biti osposobljeni za praktučnu primenu stečenih i usvojenih znanja iz teorije i prakse upravljanja organizacijom. Oni će znati da definišu tipove organizacionih struktura i da projektuju odgovarajuću strukturu u bilo kojoj organizaciji . Biće osposobljeni da svoje ponašanje usklade u kontekstu konkretne organizacije i svoje uloge u radno-tehnološkom procesu. Moći će definisati viziju, misiju i cilj poslovnog sistema. Poznavaće paramerte ogranizacione strukture i njihov uticaj na organizaciju. Studenti će sagledati uticaj koncepata IKT na projektovanje i upravljanje organizacijom, kao i usavršavanje metoda i tehnika karakterističnih za novi IKT pristup.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Definisanje pojma, društvena širina i značaj organizacije.
 • Organizovanje, strukturiranje organizacije, usmeravanje i planiranje poslovnih procesa.
 • Dimenzije organizacione strukture. Tipski modeli organizacione strukture.
 • Savremeni modeli organizacione strukture. Projektovanje organizacije i organizacione promene.
 • Organizacione promene – definicija, tipologija, pristupi.
 • Postupak organizacionih promena – organizaciona transformacija.
 • Institucionalni oblici organizovanja, promena vlasništva i načini upravljanja.
 • Pregled osnovnih koncepata i istorijskog razvoja IKT u kontekstu organizacije.
 • Uticaj IKT na decentralizaciju. Uticaj IKT na departmentalizaciju.
 • Uticaj IKT na koordinaciju. Uticaj IKT na performanse organizacije.
 • Uticaj IKT na veličinu preduzeća. Uticaj IKT na proces upravljanja.