ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

its12П Р А В И Л Н И К
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ, КОНТРОЛИ И
УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА

2014.

САДРЖАЈ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

II СТАНДАРИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

III ОРГАНИЗАЦИЈА СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

III ОРГАНИЗАЦИЈА СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Комисија за квалитет
Помоћник директора за квалитет
Наставно веће
Наставници и сарадници
Ненаставно особље

IV ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА
Обезбеђење квалитета студијских програма
Обезбеђење квалитета научноистраживачког и стручног рада

V ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
Обезбеђење квалитета наставног процеса
Обезбеђење квалитета наставника и сарадника
Обезбеђење квалитета студената
Обезбеђење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких  ресурса

VI ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛОВА РАДА
Обезбеђење квалитета управљања високошколском установом и квалитета ван  наставне подршке
Обезбеђење простора и опреме
Обезбеђење финансирања високошколске установе
Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Систематско праћење и периодична провера квалитета
На основу члана 15. и 17. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/05) и члана 12. и 59. Статута Високе школе струковних студија за информационе технологије (у даљем тексту ВШССИТ), Наставно веће ВШССИТ, на седници дана 14.05.2014.године, усваја

 

П Р А В И Л Н И К
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ, КОНТРОЛИ И УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се стандарди и поступци за обезбеђење квалитета, организација система обезбеђења квалитета, принципи, правила и поступци у процесу самовредновања и оцењивања квалитета студијског програма, наставног процеса, научноистраживачког рада и услова рада на ВШССИТ.

 

Члан 2.

Обезбеђење квалитета наставног процеса и студијских програма у сагласности је са националним системом обезбеђења квалитета и предуслов је за упоредивост диплома и квалификација у оквиру јединственог националног и Европског простора високог образовања.

 

ВШССИТ обезбеђује квалитет наставног процеса у складу са међународним стандардима, Законом о високом образовању Републике Србије, Статутом ВШССИТ, Правилником о стандардима за спољну проверу квалитета наставе и услове рада у ВШССИТ које прописује Национални савет о високом образовању, Правилником о стандардима за акредитацију, Стратегијом обезбеђења квалитета ВШССИТ, Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета наставног процеса у ВШССИТ и овим Правилником.

II СТАНДАРИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

 

Члан 3.

ВШССИТ има, на Наставном већу, усвојене и објављене стандарде и процедуре за обезбеђење квалитета наставног процеса.

 

Стандарди обезбеђења квалитета садрже минимални ниво квалитета који ВШССИТ гарантује својим радом. Стандарди квалитета се утврђују посебно за сваку од области у којима се ВШССИТ, својом стратегијом и политиком квалитета, обавезао да обезбеђује квалитет.

 

Члан 4.

Процедуре обезбеђења квалитета прописују процес којим ВШССИТ доноси стандарде квалитета и проверава њихово испуњавање проверавајући тако и ниво квалитета.

 

Процедуре се доносе посебно за сваку од области у којима се ВШССИТ, својом политиком квалитета, обавезао да обезбеђује квалитет. Процедуралне ставке дају детаљније информације о начинима на који се политика квалитета примењује, и обезбеђује практично упутство за оне који примењују процедуре.

 

Члан 5.

Стандарде и процедуре обезбеђења квалитета доноси Наставно веће ВШССИТ на предлог Комисије за обезбеђење квалитета и помоћника директора за квалитет.

 

ВШССИТ је обавезна да стандарде и процедуре обезбеђења квалитета учини доступним наставницима, студентима као и јавности.

 

Члан 6.

ВШССИТ периодично преиспитује и унапређује стандарде и процедуре обезбеђења квалитета.

 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

 

Члан 7.

ВШССИТ својим статутом прописује улоге појединачних субјеката у доношењу и спровођењу политике, стандарда, процедура и културе обезбеђења квалитета.

 

Субјекти у доношењу и спровођењу политике квалитета су наставници и сарадници, студенти, наставно веће, комисија за обезбеђење квалитета и помоћник директора за квалитет.

 

ВШССИТ посебним мерама обезбеђује учешће студената у доношењу и спровођењу политике, стандарда, процедура и културе обезбеђења квалитета.

 

Комисија за квалитет

 

Члан 8.

ВШССИТ формира Комисију за послове праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја квалитета студијских програма, наставе и услова рада (у даљем тексту Комисија за квалитет) из редова наставника, сарадника, неннаставног особља као и студената. Председник комисије је из редова наставника. Задатак Комисије је да припрема предлоге политике, стратегије, акционих планова, стандарда, процедура, метода провере квалитета, унапређења организације обезбеђења квалитета као и мера за изградњу културе квалитета.

 

Посебан задатак Комисије је да, у роковима предвиђеним Законом о високом образовању, спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, израдом извештаја о самовредновању.

 

Комисија прати остваривање стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета и да руководству високошколске установе предлаже одговарајуће мере за њихово побољшање.

 

Комисија редовно прикупља податке о квалитету студијских програма и рада високошколске установе од пословних представника, привредних и ванпривредних организација и других релевантних институција.

 

Комисија доноси пословник о свом раду.

 

Помоћник директора за квалитет

 

Члан 9.

ВШССИТ у управној структури има помоћника директора за квалитет, кога на предлог директора именује Савет ВШССИТ.

 

Задаци помоћника директора за квалитет су:

 

 • сарадња са Комисијом за квалитет,
 • праћење реализације усвојеног система докумената квалитета, као и других правилника, процедура и стандарда и указивање на
 • неусаглашености реализације са усвојеним документима, а по потреби и предлагање корекција докумената и свакодневног рада,
 • праћење квалитета реализације наставног процеса, иницирање реализације анкетирања студената, анализа анкета студената (са Комисијом за квалитет), посебно са становишта задовољством квалитетом наставе, и предлагање мера за унапређење стања,
 • предлагање Наставном већу броја чланова и састава Комисије за квалитет,
 • старање о правовременој изради извештаја о самовредновању,
 • организовање анкетирања запослених и израда анализе анкете запослених, коју доставља директору,
 • израда извештаја о резултатима анкетирања студената и годишњих извештаја о свом раду и израда, и
 • други послови од значаја за унапређење и развој квалитета предмета, студијских програма, наставе и услова рада, по одлуци директора.

Наставно веће

Члан 10.

Задаци Наставног већа у области квалитета су:

 

 • одлучује о предлозима и извештајима директора, помоћника директора за квалитет и Комисије за квалитет у вези обезбеђења, контроле и
 • вредновања квалитета рада и наставног процеса,
 • одлучује о вредновању наставника и сарадника по питањима од интереса за припрему и реализацију наставе, стручног и стваралачког рада,
 • одлучујући о изборима и реизборима наставника и сарадника и сл.,
 • усваја студијске програме,
 • врши анализу квалитета наставе, ефикасности студирања, прати и врши реформу студијских програма,
 • доноси и друге одлуке од значаја за унапређење и развој квалитета студијских предмета, студијских програма, наставе и услова рада.

Наставници и сарадници

Члан 11.

Наставници и сарадници одговорни су за поштовање права студената, њиховог учешћа у питањима везаних за квалитет наставе и наставног предмета, избора метода интерпетације наставних садржаја и критеријума за оцењивање.

 

Наставници и сарадници унапређују процес наставе на предмету ”корак по корак” по концепцији системског побољшања : планирај –уради – провери – спроведи.

 

Ненаставно особље

 

Члан 12.

Квалитет управљања и квалитет рада ненаставног особља обезбеђује се утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и организационе јединице, конкретних радних места (идентификацијом надређених и подређених функција и описом рада), перманентним праћењем, преиспитивањем и провером њиховог рада.

 

IV ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА

Обезбеђење квалитета студијских програма

 

Члан 13.

ВШССИТ редовно и систематски проверава и, по потреби, ревидира:

 

 • циљеве студијског програма и њихову усклађеност са мисијом и циљевима високошколске установе,
 • структуру и садржај студијског програма у погледу односа опште-образовних, стручних и стручно-апликативних предмета, радно оптерећење студената мерено ЕСПБ,
 • исходе и компетенције које добијају студенти када заврше студијски програм као и њихове могућности запошљавања и даљег школовања.

Директор и Наставно веће ВШССИТ користе разрађене формалне поступке за одобравање, праћење и контролу програма студија како од стране стручних тела унутар ње тако и изван ње.

ВШССИТ редовно прибавља повратне информације пословних представника, привредних и ванпривредних организација и других релевантних институција о квалитету студија и својих студијских програма.

 

Члан 14.

ВШССИТ обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма.

 

Члан 15.

ВШССИТ обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја курикулума и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих међународних установа.

 

Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања, на дедуктиван начин истраживања као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе.

 

Члан 16.

Услови и поступци који су неопходни за стицање одређеног звања и добијање дипломе одређеног степена у школовању су јасно дефинисани и доступни на увид јавности нарочито у електронској форми, као и усклађени са циљевима, садржајима и обимом акредитованих студијских програма.

 

Обезбеђење квалитета научноистраживачког и стручног рада.

 

Члан 17.

ВШССИТ у своме раду остварује јединство образовног, научноистраживачког и стручног (професионалног) рада.

 

ВШССИТ осмишљава, припрема и реализује научноистраживачке, стручне и друге врсте програма.

 

Члан 18.

ВШССИТ има механизам за систематско праћење и оцењивање обима и квалитета истраживачког рада наставника и сарадника.

 

Садржај и резултати научноистраживачких и стручних активности установе усклађени су са стратешким циљем саме установе, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања.

 

Члан 19.

Знања до којих установа долази спровођењем одређених научноистраживачких, уметничких и професионалних активности активно се укључују у постојећи наставни процес.

 

Члан 20.

ВШССИТ подстиче своје запослене да се активно баве научноистраживачким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате свога рада.

 

Члан 21.

ВШССИТ негује издавачку делатност у складу са својим могућностима.

 

V ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

 

Обезбеђење квалитета наставног процеса

 

Члан 22.

Настава на ВШССИТ-у је интерактивна, обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду, проблемски приступ и примену стечених знања.

 

Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби се понашају професионално и имају коректан однос према студентима без икаквог вида дискриминације студената по било коме основу.

 

Члан 23.

План и распоред наставе (предавања и вежби) су усклађени са потребама и могућностима студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе.

 

ВШССИТ обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и учини доступним студентима План рада који укључује:

 

 • основне податке о предмету: назив, година, број ЕСПБ поена, услови,
 • циљеве и исходе предмета,
 • садржај и структура предмета,
 • план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе),
 • начин оцењивања на предмету,
 • наставна обавезна литература (уџбеник, скрипта, збирка задатака, практикум, итд.) и допунска литература,
 • подаци о наставницима и сарадницима на предмету.

ВШССИТ систематски прати спровођење плана наставе као и планова рада на појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања.

 

Члан 24.

Директор и Наставно веће ВШССИТ систематски прате, оцењују квалитет наставе на појединачним предметима и предузимају корективне мере за његово унапређење.

 

Директор и Наставно веће ВШССИТ упозорава наставнике који се не придржавају Плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет предавања и вежби на потребу побољшања и обезбеђују им потребно усавршавање.

 

У складу са другим ставом овог члана, уколико у току студијске године нема побољшања квалитета наставе, наставници се искључују из наставног процеса.

 

Обезбеђење квалитета наставника и сарадника

 

Члан 25.

Процедуре и критеријуми за селекцију, именовање и унапређење наставника и сарадника дефинисани су општим и посебним актима ВШССИТ, јавне су и доступне оцени стручног и ширег јавног мњења.

 

Процедуре и критеријуми из става 1 овог члана су предмет периодичне провере и усавршавања.

 

ВШССИТ се приликом избора наставника и сарадника у наставна звања строго придржава прописаних процедура и критеријума путем којих оцењује научностручну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника.

 

Члан 26.

ВШССИТ систематски прати, оцењује и подстиче научностручну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника.

 

ВШССИТ спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка као и различите врсте усавршавања.

 

Члан 27.

Наставницима и сарадницима са лошим резултатима се обезбеђују услови за унапређење квалитета рада, а у случају да то не даје резултате они се удаљавају из наставног процеса.

 

Члан 28.

ВШССИТ обезбеђује својим наставницима и сарадницима перманентну едукацију и усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним скуповима, како на научном, професионалном тако и на личном плану.

 

Члан 29.

ВШССИТ при избору и унапређењу наставнонаучног и стручног кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у другим областима привредног и друштвеног живота.

 

Члан 30.

ВШССИТ при избору и унапређењу наставнонаучног и стручног кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника.

 

Обезбеђење квалитета студената

 

Члан 31.

ВШССИТ обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и податке који су повезани са њиховим студијама.

 

Члан 32.

При селекцији студената за упис, ВШССИТ вреднује резултате постигнуте у претходном школовању и провере знања, склоности и мотивације од стране самог ВШССИТ.

 

Члан 33.

Једнакост и равноправност студената по свим основама (пол, раса, нација, вера, сексуално опредељење) је апсолутно загарантована, као и могућност студирања за студенте са специјалним потребама као што су слепа, наглува, глува, нема, глувонема и друга лица.

 

Члан 34.

ВШССИТ развија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе.

 

Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура која се континуирано примењују.

 

Члан 35.

ВШССИТ систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме оцењивања студената по предметима а посебно:

 

 • да ли је метод оцењивања студената прилагођен предмету,
 • да ли се прати и оцењује рад студента током наставе,
 • какав је однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени,
 • да ли се оцењује способност студената да примени знање?

Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставног процеса усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма.

 

ВШССИТ обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током оцењивања студената (објективност, коректан однос према студенту).

 

Члан 36.

ВШССИТ систематично прати и проверава оцене студената по предметима и предузима корективне акције уколико дође до аномалија у дистрибуцији оцена (сувише високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду.

 

ВШССИТ систематично прати и проверава пролазност студената по предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске пролазности или других аномалија у оцењивању.

 

Члан 37.

ВШССИТ својим студентима омогућава одговарајући облик студентског организовања, деловања и учешћа о одлучивању у складу са Законом о високом образовању.

 

Обезбеђење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

 

Члан 38.

ВШССИТ дефинише студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива на време.

 

Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима који су унапред познати и објављени.

 

Члан 39.

ВШССИТ доноси Правилник о уџбеницима. У складу са Правилником, ВШССИТ систематично прати, оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова); уџбеници и друга учила која не задовољавају стандард бивају унапређени или повучени из наставе и замењени квалитетнијим.

 

Члан 40.

ВШССИТ обезбеђује студентима библиотеку опремљену потребним бројем библиотечких јединица као и опремом за рад.

 

ВШССИТ систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим библиотечког фонда.

 

Члан 41.

ВШССИТ обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за рад у настави: број и квалитет рачунара и остале информатичке опреме, приступ Интернету и комуникациона опрема.

 

Члан 42.

Број особља који је запослен у библиотеци и пратећим просторијама као и њихова стручна квалификација и образовни статус усклађени су са националним и европским стандардима за пружање оваквих врста услуга.

Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници се континуирано прати, оцењује и унапређује.

Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и читаоници.

 

VI ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛОВА РАДА

Обезбеђење квалитета управљања високошколском установом и квалитета ван наставне подршке

 

Члан 43.

Органи управљања, њихове надлежности и одговорности у организацији и управљању високошколском установом су јасно утврђени статутом и другим актима установе.

ВШССИТ систематски прати и оцењује организацију и управљање и предузима мере за њихово унапређење.

 

Члан 44.

ВШССИТ систематски прати и оцењује рад стручног и техничког особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада.

Посебно се прати и оцењује однос управљачког, стручног и техничког особља према студентима и њихова мотивација у раду са студентима.

 

Члан 45.

Услови и поступци селекције, именовања и напредовања запослених на управљачким, стручним и техничким позицијама у ВШССИТ су јавни.

Рад и деловање управљачког, стручног и техничког особља су доступни оцени запослених, студената и јавног мњења.

 

Члан 46.

Високошколска установа обезбеђује број и квалитет стручног и техничког особља у складу са стандардима за акредитацију.

 

Члан 47.

Установа обезбеђује свом управљачком, стручном и техничком кадру перманентно образовање и усавршавање на професионалном плану

 

Обезбеђење простора и опреме

 

Члан 48.

ВШССИТ поседује просторне капацитете у складу са сандардима акредитације: учионице, лабораторије, библиотеку, читаоницу и слично за квалитетно обављање своје делатности;

ВШССИТ поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и другу опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе.

 

Члан 49.

ВШССИТ континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему потребама наставног процеса и броју студената.

 

Члан 50.

ВШССИТ свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику као и информационим технологијама, како би се те информације користиле у образовне сврхе.

 

Обезбеђење финансирања високошколске установе

 

Члан 51.

ВШССИТ има обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставног процеса.

 

Члан 52.

Финансирање ВШССИТ остварује из различитих врста извора који могу бити:

 

 • школарина,
 • банкарски фондови: домаћи и страни,
 • фондови научноистраживачких пројеката,
 • фондови стручних и развојних пројеката,
 • донације компанија, организација и појединаца.

 

Члан 53.

ВШССИТ самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду.

ВШССИТ обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања као и начина употребе финансијских средстава кроз годишњи финансијски извештај који усваја Савет.

 

Улога студената у самовредновању и провери квалитета

 

Члан 54.

Представници студената, које бира студентски парламент, су чланови Комисије за квалитет ВШССИТ, чланови Савета ВШССИТ, а позивају се и на седнице Наставног већа ВШССИТ у случајевима предвиђеним Законом о високом образовању.

Представници студената дају мишљење о политикама, стандардима, процедурама и документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе.

 

Члан 55.

Представници студената добијају на увид резултате самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе а затим разматрају их и дају своје мишљење.

 

Члан 56.

Обавезан елемент самовредновања ВШССИТ јесте анкета којом се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања. ВШССИТ је обавезан да организује и спроведе анкету и да њене резултате учини доступним јавности и укључи их у укупну оцену самовредновања и оцене квалитета.

 

Члан 57.

Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања реализације развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума као и у развој метода оцењивања.

 

Систематско праћење и периодична провера квалитета

 

Члан 58.

ВШССИТ обезбеђује спровођење утврђених стандарда и процедура квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења квалитета те установе.

 

Члан 59.

ВШССИТ обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање и обраду свих релевантних података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања.

 

Члан 60.

ВШССИТ обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, представника тржишта рада, својих бивших студената и других релевантних организација о компетенцијама дипломираних студената.

 

Члан 61.

ВШССИТ обезбеђује податке неопходне за упоређивање са страним високошколским установама у погледу квалитета рада.

 

Члан 62.

ВШССИТ обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих проверава спровођење утврђене политике и процедура квалитета као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним самовредновањима обавезно је укључивање резултата анектирања студената. Самовредновање мора да се спроводи најмање једном у три године, у складу са Законом о високом образовању.

 

Члан 63.

Са резултатима самовредновања ВШССИТ упознаје наставнике и сараднике преко Наставног већа, студенте преко представника студентског парламента, јавност на одговарајући начин и надлежне државне органе (Комисија за акредитацију и проверу квалитета).

 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНОГ ВЕЋА
Проф. др. Валентин Кулето