Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKIA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRIMENA VEKTORSKE GRAFIKE U DIZAJNU
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta

Studenti će se na ovom predmetu detaljno upoznati sa pojmom “vektorska grafika” kako bi stečeno znanje iskoristili u programima za obradu vektorskih dokumenata. Studenti će praviti vektorske crteže i ilustracije u najnovijim verzijama programa za obradu vektorskih dokumenata, naučiće da vektorske crteže prenose u raster radi dalje obrade, da ih uređuju i pripremaju za profesionalno štampanje.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti kako se radi crtanje uz pomoć prostih geometrijskih oblika, kako se radi crtanje putanje i formiranje objekata uz pomoć pravih linija, osnove gradijentalne ispune, 3D efekte i mapiranje, revolve efekat, Extrude & Bevel efekte, elemente mapiranje objekta, način dizajniranja etiketa, transformacije na tipografiji, kombinovanje rasterske teksture i vektorskih oblika.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

  • Uvod u vektorsku grafiku i pojam vektorske grafike
  • Upoznavanje sa potrebnim softverima za obradu vektorskih dokumenata
  • Kreiranje novih vektorskih dokumenata
  • Navigacija u okviru dokumenata, alatke za selekciju, transformaciju i bojenje vektorskih objekata
  • Crtanje i uređivanje vektorskih putanja
  • Upotreba efekata na vektorskim objektima
  • Priprema vektorskih dokumenata za profesionalno štampanje