Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Primenjeni istraživački rad 1
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Da u okviru primenjenih istraživanja student primeni osnovna, teorijsko-metodološka, naučno-stručna i stručno-aplikativna znanja i metode na rešavanju konkretnih problema.

Ishod predmeta

Studenti treba samostalno da primenjuju stečena znanja iz različitih područja informacionih tehnologija kako bi bili u stanju da sagledaju strukture zadatih problema i izvrše sistemsku analizu s ciljem izvođenja zaključaka o mogućim pravcima njihovog rešavanja.

Kroz samostalno korišćenje literature i laboratorijski rad studenti proširuju znanja proučavanjem različitih metoda koje se odnose na rešavanje sličnih problema. Na taj način kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u oblasti informacionih tehnologija.

Sadržaj predmeta

Realizuje se u skladu sa potrebama predmeta prve i druge izborne grupe master strukovnih studija, njihovom složenošću i strukturom. Student prema svojim afinitetima i sklonostima bira oblast studijskog rada, odnosno predmetnog nastavnika sa liste nastavnika na studijskom programu koji mu definiše konkretan zadatak. Student uči da samostalno pribavlja naučne i stručne informacije iz različitih izvora. Stiče svest o pouzdanosti naučnih i stručnih informacija. Posebna pažnja posvećuje se korišćenju literature, bibliografskim bazama i metodama istraživanja. Primenjeno-istraživački rad obuhvata: aktivno praćenje primarnih saznanja, organizaciju i nadgledano izvođenje istraživanja, statističku obradu podataka, realizaciju zadataka u laboratoriji, izradu seminarskog rada iz uže naučno-nastavne oblasti kojoj pripada tema samostalnog istraživačkog rada.