Studijski program / studijski programi: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PROGRAMERSKI ALATI
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Programerski alati je sticanje osnovnih znanja o programskim jezicima, alatima koji se koriste u procesu dizajna i programiranja softvera, tehnikama odlučivanja o izboru odgovarajućeg programskog jezika i samom procesu programiranja. Takođe, studenti će savladati korišćenje integrisanih radnih sredina i alata koji u njima postoje, sa posebnim akcentom na programski jezik C# i Microsoft Visual Studija 2012.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti programski jezik C# i sve njegove elemente, od tipova podataka i osnovne strukture programa pa do izuzetaka i obrade izuzetaka, kolekcija – kako standardnih, tako i generičkih. Rad sa ulazno-izlaznim tokovima, kao i rad sa fajlovima i folderima. Tehnike vizuelnog programiranja, kroz rad u Windows formama. Manipulacija kontrolama forme, od jednostavnih, kao što su Button i TextBox, preko kontrola koje omogućavaju rad sa složenim strukturama podataka tipa lista, pa sve do rada sa standardnim Windows dijalozima. Napredne kontrole. Validacija korisničkog ulaza. Pokretanje drugih procesa preko forme. ADO.NET arhitekturu. Uspostavljanje konekcije sa bazom. Rad u konektovanom i diskonektovanom okruženju. Manipulacija sa podacima u bazi – upis, brisanje, čitanje, ažuriranje. Izvršavanje SQL komandi i uskladištenih (stored) procedura. Nakon uspešno položenog ispita studenti će biti osposobljeni da razumeju proces kreiranja programa korišćenjem različitih integrisanih radnih sredina i programerskih alata, preformulišu, prilagode i izmene neadekvatna softverska rešenja, za samostalan rad i izradu složenih desktop aplikacija u objektno orijentisanom okruženju, primenom C# programskog jezika i Microsoft Visual Studioa, koja podrazumeva i manipulaciju bazom podataka primenom SQL komandi i stored procedura.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 

 • Različite vrste programskih jezika
 • Leksička i sintaksna specifikacija i analiza jezika
 • Asembleri, kompajleri i interpreteri
 • Integrisane radne sredine
 • MS Visual Studio
 • Principi razvoja programa
 • Otkrivanje grešaka
 • Testiranje softvera
 • Struktura programa u jeziku C#
 • Izuzeci i obrada izuzetaka
 • Kolekcije
 • Delegati i događaji
 • Ulazno-izlazni tokovi
 • Windows forme
 • Osnovne kontrole
 • ADO.NET arhitektura
 • Uspostavljanje konekcije sa bazom podataka
 • Rad u konektovanom okruženju
 • Izvršavanje SQL komandi i uskladištenih procedura nad bazom podataka
 • Kreiranje izveštaja
 • Napredne Windows kontrole
 • Globalizacija i lokalizacija
 • Isporučivanje gotovih aplikacija

Praktična nastava (vežbe)

 

 • Upoznavanje sa razvojnim okruženjem MS Visual Studio 2012
 • Demonstracija osnovnih postupaka i tehnika objašnjenih na predavanjima
 • Samostalna izrada zadataka od strane studenata
 • Samostalna izrada aplikacija