Studijski program/studijski programi : ELEKTRONSKO POSLOVANjE, INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PROGRAMIRANjE
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta

Cilj predmeta je savladavanje fundamentalnih principa programiranja, koja su neophodna osnova za svako dalje programiranje i projektovanje. Predmet predstavlja ulaz u svet programiranja, upoznavajući studenta sa osnovnim elementima programskih jezika, njihovom sintaksom, tipovima podataka i kontrolnim strukturama.
Osamostavljivanje za rad u jeziku C, upoznavanje sa njegovom sintaksom i mogućnostima. Učenje veštine pisanja efikasnih i čitljivih programa, kao i analiziranja već napisanih programa. Razumevanje osnovnih programskih tehnika i koncepata.

Ishod predmeta

Po završetku ovog kursa student je stekao navike programerskog razmišljanja, osposobio se za samostalan rad u jeziku C i ovladao osnovnim tehnikama programiranja. Time je stekao uslove za dalje izučavanje alata i programskih jezika.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod i principi programskih jezika, Tipovi podataka
 • Izrazi i iskazi, ASCII tabela
 • Sintaksa programskih jezika, Ključne i rezervisane reči, Osnovne kontrolne strukture
 • Sekvenca, Selekcija, Ciklusi, Skokovi, Potprogrami, Argumenti potprograma
 • Prenos parametara pri pozivu potprograma, Funkcije, Procedure, Rekurzija
 • Podela programskih jezika,  Primeri u programskom jeziku
 • Osnovne tehnike programiranja, C kao programski jezik, Deklaracija i implementacija koda, Struktura programa u jeziku C
 • Deklaracija standardnih C funkcija, Lib fajlovi, Implementacija standardnih C funkcija
 • Prevođenje, linkovanje i pokretanje programa, Sintaksa programskog jezika C
 • Funkcije, Parametri funkcija, Kontrola toka programa, if – else konstrukcija, switch – case konstrukcija, Petlje, for petlja, while petlja, do – while petlja
 • Nizovi, Stringovi, Pointeri, Pointerska aritmetika, Pointeri na funkcije
 • Alokacija memorije, Redosled operatora, Rad sa fajlovima, Rad sa strukturama