Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će imati dve labele, dva text box-a i jedno dugme. Prilikom njenog pokretanja, u text box-ovima treba da budu ispisane poruke korisniku, kao na sledećoj slici (Slika 1.1):

 

Slika 1.1: Izgled programa

Kada korisnik unese svoje ime i prezime i klikne na dugme “Prikaz podataka”, otvara se message box sa porukom u obliku unetog imena i prezimena, kao na slici (Slika 1.2):

 

Slika 1.2: Prikaz podataka

Isto tako, posle zatvaranja message box-a, potrebno je da se automatski isprazni sadržaj text box-ova.

Rešenje:
Za unos text box-ova na predefinisanu formu, koristi se toolbox, u okviru kojeg se nalazi i TextBox kontrola. Duplim klikom na datu formu u Design modu, dodaje se akcija za inicijalno pokretanje osnovne forme. U okviru generisanog bloka, upisuje se kod za akciju ispisa početnih poruka korisniku u text box-ovima. Prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na slici (Slika 1.3):

 

Slika 1.3: Solution Explorer

Kod za klasu FormTextBoxKontrola:

public partial class FormTextBoxKontrola : Form
{
public FormTextBoxKontrola()
{
InitializeComponent();
}
// akcija, koja se izvrsava prilikom pokretanja aplikacije
// tj. prilikom ucitavanja ove forme
    private void FormTextBoxKontrola_Load(object sender, EventArgs e)
{
// prilikom pokretanja aplikacije u text box-ovima se
// ispisuju odgovarajuce poruke
        textBoxIme.Text = “Unesite ime”;
textBoxPrezime.Text = “Unesite prezime”;
}
// akcija, koja se izvrsava klikom na dugme
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string ime = textBoxIme.Text;
string prezime = textBoxPrezime.Text;
// operator ‘+’ nad stringovima je operator nadovezivanja ili konkatenacije
// ispisuje se odgovarajuca poruka
        MessageBox.Show(ime + ” “ + prezime);
// brisanje sadrzaja text box-a
        textBoxIme.Clear();
textBoxPrezime.Clear();
}
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.