Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja ima jednu osnovnu formu sa dve labele, dva text box-a i jednim dugmetom. U text box-ove korisnik treba da unese dva broja tipa ‘double’, a klikom na dugme otvara se message box u kojem je ispisan zbir unetih brojeva. Izgled treba da bude kao na slici (Slika 1.1):

 

Slika 1.1: Izgled programa

Ukoliko korisnik unese neku pogrešnu vrednost, koja se ne može koristiti u operaciji sabiranja, posle klika na dugme, potrebno je da aplikacija obavesti korisnika da je unesen pogrešan tip podatka. To ilustruje sledeća slika (Slika 1.2):

 

Slika 1.2: Obaveštenje o nastanku greške

Rešenje:
Da bi se izbeglo ‘pucanje’ aplikacije u toku rada zbog toga što je korisnik uneo pogrešan tip podatka u text box, potrebno je da se kod za akciju konvertovanja podataka iz text box-a u tip ‘string’, kao i sabiranje tih podataka, smesti u jedan ‘try‘ blok. U ‘catch‘ bloku regulisano je pokretanje massage box-a sa odgovarajućom porukom. Izgled Solution Explorer-a treba da bude kao na sledećoj slici (Slika 1.3):

 

Slika 1.3: Solution Explorer

Kod za dugme ‘Izracunaj zbir’:

// upotreba try – catch blokova u cilju obezbedjivanja
// povratne informacije u slucaju greske, kao i onemogucavanja
// da zbog pojave greske u unosu podataka od strane korisnika
// aplikacija ‘pukne’ u sred njenog izvrsavanja
try
{
double broj1 = Convert.ToDouble(textBoxPrviBroj.Text);
double broj2 = Convert.ToDouble(textBoxDrugiBroj.Text);
double zbir = broj1 + broj2;
MessageBox.Show(“Zbir je: “ + zbir);
}
// ispisivanje poruke u slucaju unosa neispravnog
// tipa podatka u text box
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
// brisanje sadrzaja text box-a
textBoxPrviBroj.Clear();
textBoxDrugiBroj.Clear();

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.