Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će imati tri dugmeta i jedan richText box, kao na sledećoj slici (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Klikom na dugme ‘Sacuvaj’, sadržaj richText box-a, treba da bude sačuvan u fajlu na putanji C:Tempproba.rtf. Dugme ‘Citaj’ služi za učitavanje sadržaja fajla sa iste putanje u richText box. Dugme ‘Brisi’ služi za brisanje sadržaja richText box-a.

Rešenje:
RichTextBox se dodaje na formu prevlačenjem kontrole iz toolbox-a. Prilikom pisanja koda za dugmad, treba pozivati metode LoadFile(), SaveFile() i Clear(). Prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na slici (Slika 1.2):

Slika 1.2: Solution Explorer

Kod za dugmad “Sacuvaj”, “Citaj” i “Brisi”:

private void buttonSacuvaj_Click(object sender, EventArgs e)
{
// poziv metode SaveFile() za cuvanje sadrzaja richText box-a
// u fajlu, uz navodjenje tacno odredjene putanje
    richTextBox1.SaveFile(@”C:Tempproba.rtf”);
MessageBox.Show(“Tekst sacuvan”);
}
private void buttonCitaj_Click(object sender, EventArgs e)
{
// poziv metode LoadFile() za ucitavanje tekstualnog fajla
// u richText box
    richTextBox1.LoadFile(@”C:Tempproba.rtf”);
}
private void buttonBrisi_Click(object sender, EventArgs e)
{
// poziv metode Clear() za brisanje sadrzaja richText box-a
    richTextBox1.Clear();
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.