Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će imati jednu formu sa 4 check box-a, jedno dugme i jedan text box (multiline). Klikom na dugme, u text boxu se ispisuje poruka odgovarajuće sadržine, kao na slici ispod (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Potvrđivanjem check box-a “Sakrij porudžbinu”, text box treba da postane nevidljiv za korisnika. To ilustruje sledeća slika (Slika 1.2):

Slika 1.2: Sakrivanje text box-a

Rešenje:
Check box kontrole se postavljaju na formu direktnim prenosom iz toolbox-a. Text box kontrolu treba postaviti da bude “multiline”, kako bi mogla da prihvati tekst u više linija. To se radi u design modu, tako što se pritiskom na strelicu u gornjem desnom uglu textBox kontrole otvori meni “TextBox Tasks”. Tu treba potvrditi opciju “MultiLine”, kao što je prikazano na slici (Slika 1.3):

Slika 1.3: Izbor MultiLine TextBox-a

Prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na sledećoj slici (Slika 1.4):

Slika 1.4: Solution Explorer

Kod za dugme ‘Posalji’:

// poziv metode Clear() za brisanje sadrzaja text box-a
textBox1.Clear();
// poziv metode AppendText() za dodavanje sadrzaja u text box
textBox1.AppendText(“Odabrali ste :” + Environment.NewLine);
if (checkBoxDorucak.Checked)
textBox1.AppendText(“dorucak” + Environment.NewLine);
if (checkBoxRucak.Checked)
textBox1.AppendText(“rucak” + Environment.NewLine);
if (checkBoxVecera.Checked)
textBox1.AppendText(“vecera” + Environment.NewLine);

Kod za obradu događaja CheckedChanged za checkBox “Sakri porudzbinu”:

if (textBox1.Visible == false)
textBox1.Visible = true;
else
textBox1.Visible = false;

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.