Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će imati jednu formu sa tri radio dugmeta, smeštenih u jedan group box, zatim jedno dugme i jedan text box (multiline)(Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Pritiskom na dugme “Rezervisi”, u text box-u se ispisuje odgovarajuća poruka korisniku. Samo jedno radio dugme u jednom trenutku može biti selektovano.

Rešenje:
Radio dugmad se dodaju na formu direktnim prevlačenjem iz toolbox-a. Pre toga, neophodno je da se na formu postavi GroupBox kontrola, a tek onda u nju da se smeste radio dugmad. GroupBox se dodaje prevlačenjem iz toolbox-a, i to iz grupe “Containers” (Slika 1.2):

Slika 1.2: Mesto GroupBox-a u okviru Toolbox-a

Prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na narednoj slici (Slika 1.3):

Slika 1.3: Solution Explorer

Kod za dugme “Rezervisi”:

private void buttonRezervisi_Click(object sender, EventArgs e)
{
// brisanje sadrzaja text box-a
    textBox1.Clear();
// property Checked radio dugmeta vraca true, ako je ono cekirano
// ili false, ako nije cekirano
    if (radioButtonAvion.Checked)
textBox1.Text = “Odabrali ste avionski prevoz”;
else if (radioButtonAutobus.Checked)
textBox1.Text = “Odabrali ste autobuski prevoz”;
else if (radioButtonSopstveni.Checked)
textBox1.Text = “Odabrali ste sopstveni prevoz”;
else
{
// u slucaju da nista nije cekirano
MessageBox.Show(“Odaberite tip prevoza”);
return;
}
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.