Zadatak:

Napraviti windows aplikaciju, koja će imati dve DateTimePicker kontrole, jednu za datum, a drugu za vreme, zatim jedno dugme i jedan richText box. Kontrola za datum mora da omogući da se bira željeni datum iz kalendara (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Kod kontrole za vreme, potrebno je da korisnik unosi datum pomoću up/down strelica. Klikom na dugme “Rezervacija” u richText box-u se ispisuje odgovarajuća poruka korisniku (Slika 1.2):

Slika 1.2: Ispis obaveštenja za korisnika

Rešenje:
DateTimePicker kontrola se dodaje na formu prevlačenjem iz toolbox-a. Potrebno je da se kod kontrole za vreme, u “Properties” prozoru, u design modu, svojstvo “Format” postavi na “Time“, a svojstvo “ShowUpDown” postavi na vrednost “True“. Prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na slici (Slika 1.3):

Slika 1.3: Solution Explorer

Kod za dugme “Rezervacija”:

private void buttonRezervacija_Click(object sender, EventArgs e)
{
richTextBox1.Clear();
// objektu klase DateTime, dt1, dodeljuje se vrednost
// koju je korisnik izabrao u kontroli za datum
    DateTime dt1 = dateTimePickerDatum.Value;
// objekat klase StringBuilder, sb1, koristi se za
// kreiranje stringa, koji ce se na kraju ispisati
// u richText box
-u
StringBuilder sb1 = new StringBuilder();
sb1.Append(“Vas datum leta je:!nl!”);
sb1.Append(dt1.ToShortDateString() + “!nl!”);
// objektu klase DateTime, dt2, dodeljuje se vrednost
// koju je korisnik izabrao u kontroli za vreme
    DateTime dt2 = dateTimePickerVreme.Value;
sb1.Append(“Vase vreme polaska je:!nl!”);
sb1.Append(dt2.ToShortTimeString());
// ispis kreiranog stringa u richText box-u
    richTextBox1.AppendText(sb1.ToString());
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.