Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koristeći programski jezik C# koja će na osnovnoj formi imati jedno dugme i jedan text box (multiline). Klikom na dugme, treba da se otvori message box sa Yes/No/Cancel dugmadima, kao što je predstavljeno na slici (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Posle klika na neku od ponuđenih opcija, potrebno je da se u text box-u pojavi odgovarajuća poruka (Slika 1.2):

Slika 1.2: Ispis odgovarajuće poruke

Rešenje:
Za rešavanje ovog zadatka treba koristiti metodu MessageBox.Show(), uz tačno određivanje naslova message box-a, teksta poruke, dugmadi i ikone za message box. Korišćena metoda vraća vrednost tipa DialogResult. Tako, na primer, ako je vraćena vrednost DialogResult.OK, to onda znači da je korisnik kliknuo dugme OK. Izgled Solution Explorer-a (Slika 1.3):

Slika 1.3: Izgled Solution Explorer-a

Kod za dugme “Otvorite MessageBox”:

// odredjivanje naslova, poruke, dugmadi i ikone za MessageBox
string poruka = “Pritisnite neko od ovih dugmadi”;
string naslov = “Naslovna linija Dijaloga za poruke”;
MessageBoxButtons buttons = MessageBoxButtons.YesNoCancel;
MessageBoxIcon ikona = MessageBoxIcon.Information;
// MessageBox.Show() vraca vrednost tipa DialogResult
// tu vrednost dodeljujemo promenljivoj rez
DialogResult rez = MessageBox.Show(poruka, naslov, buttons, ikona);
// ispis odgovarajuce poruke korisniku u textBox
switch (rez)
{
case DialogResult.Yes:
textBoxRezultat.Text = “Izabrali ste dugme YES”;
break;
case DialogResult.No:
textBoxRezultat.Text = “Izabrali ste dugme NO”;
break;
case DialogResult.Cancel:
textBoxRezultat.Text = “Izabrali ste dugme Cancel”;
break;
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.