Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će imati jedan PictureBox i jedno dugme. Pri pokretanju aplikacije, slika u picture box-u neće biti vidljiva za korisnika (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Slika u picture box-u postaje vidljiva za korisnika, tek posle pritiska na dugme “Prikazi sliku” (Slika 1.2):

Slika 1.2: Izgled programa posle klika na dugme “Prikazi sliku”

Rešenje:
PictureBox kontrola se dodaje na formu direktnim prevlačenjem iz toolbox-a u design modu. Klikom na strelicu u desnom gornjem uglu PictureBox-a u design modu, otvara se posebni meni PictureBox Tasks. U opciji Size Mode izabrati Stretch Image. Klikom na opciju Choose Image otvara se prozor Select Resource, u kojem se obavlja izbor slike, koja će biti prikazana u PictureBox-u (Slika 1.3):

Slika 1.3: Izbor slike u design modu

Prozor Select Resource se otvara i  ako se u “Properties” prozoru za PictureBox direktno podešava svojstvo Image. S obzirom da je zahtev zadatka da slika na startu ne bude vidljiva za korisnika, potrebno je da se svojstvo Visible postavi na False. Solution explorer treba da izgleda kao na sledećoj slici (Slika 1.4):

Slika 1.4: Solution Explorer

Kod za dugme “Prikazi sliku”:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// pritiskom na dugme, slika postaje vidljiva za korisnika
    pictureBox1.Visible = true;
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.