Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će na osnovnoj formi imati jedan PictureBox, jedno dugme i jednu ImageList komponentu. U imageList treba dodati dve slike po izboru. Svaki put kada korisnik klikne na dugme, potrebno je da se promeni trenutno aktivna slika u PictureBox-u (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Rešenje:
ImageList komponenta se dodaje na formu direktnim prevlačenjem iz toolbox-a u design modu. Ona neće biti vidljiva na formi, već će se pojaviti odgovarajuća ikonica ispod forme u design modu. Klikom na strelicu u gornjem desnom uglu iznad te ikonice, otvara se meni ImageList Tasks (Slika 1.2):

Slika 1.2: ImageList komponenta u design modu

Klikom na opciju Choose images, otvara se prozor Images Collection Editor. Korišćenjem opcija u tom prozoru, vrši se dodavanje slika u ImageList, ili brisanje slika iz kolekcije. Prozor Solution Explorer-a treba da ima sledeći izgled (Slika 1.3):

Slika 1.3: Solution Explorer

Kod za klasu FormImageList:

// pomocna promenljiva
public int brojac = 1;

public FormImageList()
{
InitializeComponent();
// u startu ce biti vidljiva prva slika u listi
    pictureBox1.Image = imageList1.Images[0];
}
private void buttonPromeni_Click(object sender, EventArgs e)
{
// svakim klikom na dugme menja se slika u PictureBox-u
// posle te promene, brojac se inkrementira

if (brojac % 2 == 0)
pictureBox1.Image = imageList1.Images[0];
else
        pictureBox1.Image = imageList1.Images[1];
brojac++;
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.