Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će imati dve labele i jednu Timer komponentu. Svakim pokretanjem aplikacije, potrebno je da se u drugoj labeli prikaže tačno vreme u tom trenutku (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Rešenje:
Timer komponenta se dodaje na formu prevlačenjem iz toolbox-a u design modu. Ona neće biti vidljiva na formi, već će se ispod forme, u design modu, pojaviti odgovarajuća ikonica. Duplim klikom na ikonicu Timer-a omogućava se generisanje Timer.Tick događaja u ravnomernim vremenskim intervalima. Pre toga, potrebno je duplim klikom na formu i dodavanjem timer.Start() metode, omogućiti da se timer pokrene u momentu startovanja forme. Prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na slici (Slika 1.2):

Slika 1.2: Solution Explorer

Kod za klasu FormTimer:

public FormTimer()
{
InitializeComponent();
}
private void FormTimer_Load(object sender, EventArgs e)
{
// startovanje timer-a
timer1.Start();
}
// obrada Tick dogadjaja
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
// upis trenutnog vremena u labelu
labelVreme.Text = DateTime.Now.ToShortTimeString();
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.