Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju. Kreirati klasu Student sa privatnim atributima ime, prezime, brojIndeksa, datumRodjenja i smer. Svi atributi su tipa string, osim datumRodjenja, koji je tipa DateTime. Napraviti odgovarajuće propertije za ove atribute. Override-ovati metodu ToString(), tako da vraća podatke o studentu u obliku, poželjnom za ispis na korisničkom interfejsu.
Napraviti formu FormStudenti, koja će imati tri dugmeta i jedan listBox (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled forme FormStudenti

Napraviti formu FormUnosNovogStudenta, koja će imati dva dugmeta, tri textBox-a, comboBox i dateTimePicker kontrolu (Slika 1.2):

Slika 1.2: Izgled forme FormUnosNovogStudenta

ComboBox treba da sadrži ponuđene smerove (“Menadzment” i “Informacione tehnologije”), koji se mogu dodeliti studentu.
Kada se na formi FormStudenti pritisne dugme “Dodaj novog studenta”, potrebno je da se otvori forma FormUnosNovogStudenta. Nakon što korisnik popuni sve podatke o studentu i pritisne dugme “Snimi” na FormUnosNovogStudenta, ova forma se zatvara, a na FormStudenti se u listBox kontroli ispisuju podaci o unesenom studentu (Slike 1.3 i 1.4):

Slika 1.3: Izgled popunjene forme FormUnosNovogStudenta

Slika 1.4: Ispisivanje podataka u listBox forme FormStudenti

Na ovaj način moguće je dodati podatke o više studenata u listBox forme FormStudenti. Pritiskom na dugme “Obrisi studenta” brišu se podaci o selektovanom studentu. Pritiskom na dugme “Obrisi sve studente” brišu se svi podaci iz listBox-a.

Rešenje:
Potrebno je da forma FormUnosNovogStudenta ima atribut tipa Student. Naravno, da bi ova forma mogla da pristupi atributima klase Student, treba kreirati odgovarajući property za taj njen atribut. Na ovaj način, obezbeđuje se kreiranje objekta klase Student svaki put, kada se pokrene forma FormUnosNovogStudenta. Ovaj objekat će sadržati sve podatke, koje treba prikazati u listBox-u forme FormStudenti. Solution Explorer treba da ima sledeći izgled (Slika 1.5):

Slika 1.5: Izgled Solution Explorer-a

Kod za klasu FormUnosNovogStudenta:

// deklarisanje privatnog atributa tipa Student
private Student student1;
// podrazumevani konstruktor
public FormUnosNovogStudenta()
{
InitializeComponent();
}
// property za pristup atributu student1
public Student Student1
{
get
{
return student1;
}
set
{
student1 = value;
}
}
// klik na dugme “Snimi”
private void buttonSnimi_Click(object sender, EventArgs e)
{
// kreiranje novog objekta tipa Student
student1 = new Student();
// pristup odgovarajucim atrubutima klase Student
student1.Ime = textBoxIme.Text;
student1.Prezime = textBoxPrezime.Text;
student1.BrojIndeksa = textBoxBrojIndeksa.Text;
student1.Smer = comboBoxSmer.SelectedItem.ToString();
student1.DatumRodjenja = dateTimePickerDatumRodjenja.Value;
DialogResult = DialogResult.OK;
}
// klik na dugme “Otkazi”
private void buttonOtkazi_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult = DialogResult.Cancel;
}