Zadatak:

Napisati kod u jeziku C# koji ce obaviti ispitivanje da li je broj paran ili neparan, numericUpDownBroj koji smo uneli treba da nvertuje u int i smesti u broj.

Dizajnirati formu kao na slici ispod koriscenjem button, label i numericUpDown elemenata. Svi elementi se biraju sa palete Toolbox -> Common Controls i drag&drop tehnikom se instanciraju na radnu formu.  Nakon sto promenimo teskt label objekta, postavim numericUpDownUnos i buttonIspitaj potrebno je da generisemo kod za klik na dugme tako sto uradimo dvoklik na dugme ispitaj. Ovime se generisao pocetni kod i kursor stoji u delu bloka koji je namenjen za akciju klika na to dugme u izvrsavanju programa. Upisimo sledeci kod unutar tog bloka koji ce biti objasnjen u komentarima.

Kod (za akciju dugmeta ispitaj):

//Ispitivanje da li je broj paran ili neparan

int broj = Convert.ToInt32(numericUpDownBroj.Value);

//uslov provera deljivosti sa dva – da li je paran

if (broj % 2 == 0)

{

//prikazivanje poruke da je broj paran

MessageBox.Show(“broj “ + broj.ToString() + ” je paran”);

}

else

{

//prikazivanje poruke da je broj neparan

MessageBox.Show(“broj “ +broj.ToString()+ ” je neparan”);

}

Kraj koda (za akciju dugmeta ispitaj)

Resenje programa moze da izgleda kao na slici ispod: