///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Za sve uglove od 0 do 90 stepeni sa korakom promene
//           inkrementom (definisanim u stepenima) izracunati vrednost
//           sinusne funkcije. Funkcija sin kao ulazni parametar zahteva
//           ugao u radijanima
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.141592
main()
{
  double increment=0, angleRad, angleDeg;
  // poruka korisniku
  printf("Unesite inkrement u stepenima: ");
  // unos inkrementa
  scanf("%lf",&increment);
  // petlja za prolazak kroz uglove od 0 do 90 sa inkrementom
  for(angleDeg=0;angleDeg<=90;angleDeg+=increment)
  {
    // ugao u radijanima
    angleRad = (PI*angleDeg)/180.0;
    // izracunavanje i stampanje sinusa ugla
    printf("%f %f
",angleDeg, sin(angleRad));
  }
}