///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program koji za odabranu banku (Intesa, Raiffeisen,
//Komercijalna) i vrstu kredita (Gotovinski, Stambeni, Auto)
//izracunava vrednost mesecne rate.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#include <stdio.h>

main()
{

//Deklarisanje promenljivih
int izborBanke, izborKredita, ponavljanje = 1;
int kredIznos, ucesce, rokOtplate;
float kamata, glavnica, kredit, mesecnaRata;

//Poruka korisniku o funkcionisanju programa
printf("Postovani,
dobrodosli u aplikaciju za izbor kredita i izracunavanje mesecne rate.
");
printf("Podaci o kreditima su azurirani 06.05.2008.
");
printf("
Na raspolaganju su Vam krediti sledecih banaka:
1. Banca Intesa
2. Raiffeisen Bank
3. Komercijalna banka
");

while (ponavljanje == 1)
 {
     //Odluka o banci u kojoj korisnik zeli da posluje
     
printf("
Unesite redni broj banke u kojoj zelite da podignete kredit: ");
     scanf("%d", &izborBanke);

       //Izbor banke br.1-BANCA INTESA   
       if (izborBanke == 1)
      {
        //Izbor kredita
       printf("
Na raspolaganju su Vam sledeci krediti:
1. Gotovinski kredit
2. Stambeni kredit
3. Auto kredit
");
       printf("
Unesite redni broj kredita koji zelite da podignete: ");
          scanf("%d", &izborKredita);

           //Poruka korisniku o kreditu br.1           
            if (izborKredita == 1)
            {
             printf("
Za gotovinski kredit, Banca Intesa Vam nudi efektivnu kamatnu stopu od 14.5 odsto.
");
             printf("
Unesite iznos koji zelite da podignete: ");
             scanf("%d", &kredIznos);
             printf("
Unesite zeljeno ucesce u procentima: ");
             scanf("%d", &ucesce);
             printf("
Unesite zeljeni rok otplate u mesecima: ");
             scanf("%d", &rokOtplate);

             //Izracunavanje izabranog kredita
             kamata = 14.5;
             glavnica = kredIznos – kredIznos * ( (float) ucesce / 100);
             kredit = glavnica + glavnica * (kamata / 100);
             mesecnaRata = kredit / (float) rokOtplate;

             //Ispis obracunatih podataka
           printf("
==========================================
");
           printf("|| Vrednost || %d ||", kredIznos);
           printf("
==========================================
");
           printf("|| Ucesce || %d ||", ucesce);
           printf("
==========================================
");
           printf("|| Kamatna stopa || %.1f ||", kamata);           
           printf("
==========================================
");
           printf("|| Rok otplate || %d ||", rokOtplate);
           printf("
==========================================
");
           printf("|| Mesecna rata || %.2f ||", mesecnaRata);
         printf("
==========================================

");
           }

            //Ukoliko je korisnik odbrao kredit pod rednim brojem 2          
            else if (izborKredita == 2)
            {
             //Poruka korisniku o kreditu pod rednim brojem 2.
             printf("
Za stambeni kredit, Banca Intesa Vam nudi efektivnu kamatnu stopu od 9.4 odsto.
");
             printf("
Unesite iznos koji zelite da podignete: ");
             scanf("%d", &kredIznos);
             printf("
Unesite zeljeno ucesce u procentima: ");
             scanf("%d", &ucesce);
             printf("
Unesite zeljeni rok otplate u mesecima: ");
             scanf("%d", &rokOtplate);

             //Izracnavanje izabranog kredita
             kamata = 9.4;
             glavnica = kredIznos – kredIznos * ( (float) ucesce / 100);
             kredit = glavnica + glavnica * (kamata / 100);
             mesecnaRata = kredit / (float) rokOtplate;

             //Ispis obracunatih podataka
         printf("
==========================================
");
         printf("|| Vrednost || %d ||", kredIznos);
         printf("
==========================================
")  
         printf("|| Ucesce || %d ||", ucesce);
         printf("
==========================================
");
         printf("|| Kamatna stopa || %.1f ||", kamata);
         printf("
==========================================
");
         printf("|| Rok otplate || %d ||", rokOtplate);
         printf("
==========================================
");  
         printf("|| Mesecna rata || %.2f ||", mesecnaRata);
       printf("
==========================================

");
            }

           //Izbor kredita pod rednim brojem 3.
            else if (izborKredita == 3)

            {
           
printf("
Za kredit za kola, Banca Intesa Vam nudi efektivnu kamatnu stopu od 14.8 odsto.
");
           
printf("
Unesite iznos koji zelite da podignete: ");
           
scanf("%d", &kredIznos);
           
printf("
Unesite zeljeno ucesce u procentima: ");
           
scanf("%d", &ucesce);
           
printf("
Unesite zeljeni rok otplate u mesecima: ");
           
scanf("%d", &rokOtplate);

            //Izracunavanje izabranog kredita
            kamata = 14.8;
           
glavnica = kredIznos – kredIznos * ( (float) ucesce / 100);
            
kredit = glavnica + glavnica * (kamata / 100);
           
mesecnaRata = kredit / (float) rokOtplate;

            //Ispis obracuna podataka
            printf("
==========================================
");
            
printf("|| Vrednost || %d ||", kredIznos);
           
printf("
==========================================
");
           
printf("|| Ucesce || %d ||", ucesce);
           
printf("
==========================================
");
           
printf("|| Kamatna stopa || %.1f ||", kamata);
           
printf("
==========================================
");
            
printf("|| Rok otplate || %d ||", rokOtplate);
            
printf("
==========================================
");
           
printf("|| Mesecna rata || %.2f ||", mesecnaRata);
         
printf("
==========================================

");
         
}

         else
          
printf("
Uneli ste nepostojeci broj!
");
      
}
        
         //Poruka korisniku o banci br.2-RAIFFAEISEN BANK
        
else if (izborBanke == 2)
      
{
        
printf("
Na raspolaganju su Vam sledeci krediti:
1. Gotovinski kredit
2. Stambeni kredit
3. Auto kredit
");
        
printf("
Unesite redni broj kredita koji zelite da podignete: ");
        
scanf("%d", &izborKredita);

         //Izbor krdita br.1
         if (izborKredita == 1)
       
{
        
printf("
Za gotovinski kredit, Raiffeisen Bank Vam nudi efektivnu kamatnu stopu od 14.5 odsto.
");
        
printf("
Unesite iznos koji zelite da podignete: ");
        
scanf("%d", &kredIznos);
        
printf("
Unesite zeljeno ucesce u procentima: ");
        
scanf("%d", &ucesce);
        
printf("
Unesite zeljeni rok otplate u mesecima: ");
        
scanf("%d", &rokOtplate);

         //Izracunavanje  zeljenog kredita
         kamata = 14.5;
        
glavnica = kredIznos – kredIznos * ( (float) ucesce / 100);
        
kredit = glavnica + glavnica * (kamata / 100);
        
mesecnaRata = kredit / (float) rokOtplate;

       
       //Ispis obracuna kredita
       printf("
==========================================
");
      
printf("|| Vrednost || %d ||", kredIznos);
      
printf("
==========================================
");
      
printf("|| Ucesce || %d ||", ucesce);
      
printf("
==========================================
");
       
printf("|| Kamatna stopa || %.1f ||", kamata);
      
printf("
==========================================
");
      
printf("|| Rok otplate || %d ||", rokOtplate);
      
printf("
==========================================
");
      
printf("|| Mesecna rata || %.2f ||", mesecnaRata);
      
printf("
==========================================

");
      
}

      
       //Izbor kdedita br.2
       else if (izborKredita == 2)
      
{
       
printf("
Za stambeni kredit, Raiffeisen Bank Vam nudi efektivnu kamatnu stopu od 7.3 odsto.
");
       
printf("
Unesite iznos koji zelite da podignete: ");
       
scanf("%d", &kredIznos);
       
printf("
Unesite zeljeno ucesce u procentima: ");
       
scanf("%d", &ucesce);
        
printf("
Unesite zeljeni rok otplate u mesecima: ");
       
scanf("%d", &rokOtplate);

        //Izracunavanje zeljenog kredita
        kamata = 7.3;
       
glavnica = kredIznos – kredIznos * ( (float) ucesce / 100);
       
kredit = glavnica + glavnica * (kamata / 100);
       
mesecnaRata = kredit / (float) rokOtplate;

        //Ispis obracuna kredita
        printf("
==========================================
");
       
printf("|| Vrednost || %d ||", kredIznos);
       
printf("
==========================================
");
        
printf("|| Ucesce || %d ||", ucesce);
       
printf("
==========================================
");
       
printf("|| Kamatna stopa || %.1f ||", kamata);
       
printf("
==========================================
");
       
printf("|| Rok otplate || %d ||", rokOtplate);
       
printf("
==========================================
");
       
printf("|| Mesecna rata || %.2f ||", mesecnaRata);
       
printf("
==========================================

");
     
}

      
        //Izbor kredita br.3
        else if (izborKredita == 3)
      
{
       
printf("
Za kredit za kola, Raiffeisen Bank Vam nudi efektivnu kamatnu stopu od 12.9 odsto.
");
       
printf("
Unesite iznos koji zelite da podignete: ");
       
scanf("%d", &kredIznos);
       
printf("
Unesite zeljeno ucesce u procentima: ");
        
scanf("%d", &ucesce);
       
printf("
Unesite zeljeni rok otplate u mesecima: ");
       
scanf("%d", &rokOtplate);

         //Izracunavanje zeljenog kredita
         kamata = 12.9;
        
glavnica = kredIznos – kredIznos * ( (float) ucesce / 100);
        
kredit = glavnica + glavnica * (kamata / 100);
        
mesecnaRata = kredit / (float) rokOtplate;

         //Ispis obracuna kredita
      
printf("
==========================================
");
      
printf("|| Vrednost || %d ||", kredIznos);
      
printf("
==========================================
");
     
printf("|| Ucesce || %d ||", ucesce);
      
printf("
==========================================
");
     
printf("|| Kamatna stopa || %.1f ||", kamata);
      
printf("
==========================================
");
     
printf("|| Rok otplate || %d ||", rokOtplate);
     
printf("
==========================================
");  
     
printf("|| Mesecna rata || %.2f ||", mesecnaRata);
     
printf("
==========================================

");
      
}

       else
         
printf("
Uneli ste nepostojeci broj!
");
    }

        
       //Izbor banke br.3-KOMERCIJALNA BANKA
       else if (izborBanke == 3)
      
{
         
printf("
Na raspolaganju su Vam sledeci krediti:
1. Gotovinski kredit
2. Stambeni kredit
3. Auto kredit
");
         
printf("
Unesite redni broj kredita koji zelite da podignete: ");
         
scanf("%d", &izborKredita);

          //Izbor kredita br.1
            if (izborKredita == 1)
          
{
            
printf("
Za gotovinski kredit, Komercijalna banka Vam nudi efektivnu kamatnu stopu od 16.4 odsto.
");
             
printf("
Unesite iznos koji zelite da podignete: ");
            
scanf("%d", &kredIznos);
            
printf("
Unesite zeljeno ucesce u procentima: ");
            
scanf("%d", &ucesce);
            
printf("
Unesite zeljeni rok otplate u mesecima: ");
            
scanf("%d", &rokOtplate);

             //Izracunavanje zeljenog kredita
             kamata = 16.4;
             
glavnica = kredIznos – kredIznos * ( (float) ucesce / 100);
             
kredit = glavnica + glavnica * (kamata / 100);
            
mesecnaRata = kredit / (float) rokOtplate;

             //Ispis obracuna kredita
          printf("
==========================================
");
         
printf("|| Vrednost || %d ||", kredIznos);
         
printf("
==========================================
");
         
printf("|| Ucesce || %d ||", ucesce);
         
printf("
==========================================
");
         
printf("|| Kamatna stopa || %.1f ||", kamata);
          
printf("
==========================================
");
         
printf("|| Rok otplate || %d ||", rokOtplate);
          
printf("
==========================================
");
         
printf("|| Mesecna rata || %.2f ||", mesecnaRata);
         
printf("
==========================================

");
           
}

        
            //Izbor kredita br.2

            else if (izborKredita == 2)
           
{
             
printf("
Za stambeni kredit, Komercijalna banka Vam nudi efektivnu kamatnu stopu od 7.4 odsto.
");
            
printf("
Unesite iznos koji zelite da podignete: ");
            
scanf("%d", &kredIznos);
            
printf("
Unesite zeljeno ucesce u procentima: ");
             
scanf("%d", &ucesce);
             
printf("
Unesite zeljeni rok otplate u mesecima: ");
            
scanf("%d", &rokOtplate);

             //Izracunavanje zeljenog kredita
             kamata = 7.4;
            
glavnica = kredIznos – kredIznos * ( (float) ucesce / 100);
             
kredit = glavnica + glavnica * (kamata / 100);
            
mesecnaRata = kredit / (float) rokOtplate;

             //Ispis obracuna kredita
           printf("
==========================================
");
           
printf("|| Vrednost || %d ||", kredIznos);
          
printf("
==========================================
");
           
printf("|| Ucesce || %d ||", ucesce);
           
printf("
==========================================
");
          
printf("|| Kamatna stopa || %.1f ||", kamata);
          
printf("
==========================================
");
          
printf("|| Rok otplate || %d ||", rokOtplate);
          
printf("
==========================================
");
          
printf("|| Mesecna rata || %.2f ||", mesecnaRata);
        
printf("
==========================================

");
          
}

         
            //Izbor kredita br.3
            else if (izborKredita == 3)
           
{
            
printf("
Za kredit za kola, Komercijalna banka Vam nudi efektivnu kamatnu stopu od 11.6 odsto.
");
            
printf("
Unesite iznos koji zelite da podignete: ");
            
scanf("%d", &kredIznos);
            
printf("
Unesite zeljeno ucesce u procentima: ");
            
scanf("%d", &ucesce);
             
printf("
Unesite zeljeni rok otplate u mesecima: ");
            
scanf("%d", &rokOtplate);

             //Izracunavanje zeljenog kredita
             kamata = 11.6;
            
glavnica = kredIznos – kredIznos * ( (float) ucesce / 100);
            
kredit = glavnica + glavnica * (kamata / 100);
            
mesecnaRata = kredit / (float) rokOtplate;
            

             //Ispis obracuna kredita
         
printf("
==========================================
");
        
printf("|| Vrednost || %d ||", kredIznos);
         
printf("
==========================================
");
         
printf("|| Ucesce || %d ||", ucesce);
         
printf("
==========================================
");
         
printf("|| Kamatna stopa || %.1f ||", kamata);  
        
printf("
==========================================
");
         
printf("|| Rok otplate || %d ||", rokOtplate);
        
printf("
==========================================
");
        
printf("|| Mesecna rata || %.2f ||", mesecnaRata);
        
printf("
==========================================

");
         
}

          else
             
printf("
Uneli ste nepostojeci broj!
");
        
}

        
           else
             
printf("
Uneli ste nepostojeci broj!
");
             
printf("
Zelite li ponovo da birate kredit?
Za DA unesite 1, za NE unesite 0: ");
             
scanf("%d", &ponavljanje);
              
printf("
");
         
}
   
}