Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: Projektovanje informacionih sistema
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Ovaj predmet u potpunosti upućuje studenta u celokupan proces projektovanja informacionih iistema od definisanja zahteva od strane korisnika do funkcionalnog modeliranja procesa. Takođe, u okviru predmeta obrađuju se najznačajniji softverski alati za projektovanje informacionih sistema.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti modele životnog ciklusa razvoja informacionog sistema, osnovne principe SSA, dekompoziciju procesa, vezu IDEFIX sa PMOV, kardinalnost veza, analiziranje korisničkih zahteva, osnovne elemente UML-a, UML dijagrame,  opšte mehanizme UML-a, slučajeve upotrebe (use case), aktere i njihovu identifikaciju, određivanje granice sistema, relaciju proširivanja, specifičnosti dijagrama aktivnosti, specifičnosti dijagrama stanja.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Teorija informacionih sistema,
 • Analiza sistema i zahteva korisnika,
 • Procesi i metode razvoja sistema,
 • Planiranje informacionih sistema,
 • System Development Life Cycle (SDLC),
 • Izrada prototipa,
 • Joint Application Development (JAD),
 • Strukturna sistem analiza (SSA),
 • Fajlovi podataka, rečnik podataka,
 • Alati za modelovanje,
 • Alati za razvoj sistema,
 • CASE tehnologije,
 • Unificirani jezik za modelovanje (UML),
 • Kontrola i sigurnost informacionih sistema,
 • Menadžment informacioni sistemi,
 • Distribuirani informacioni sistemi.

Praktična nastava

 • Praktičan rad na računarima obuhvata interaktivan rad sa studentima.
 • Studenti na časovima vežbi rade konkretne primere i rešavaju zadatke obuhvaćene sadržajem kursa, a to obuhvata crtanje dijagrama tokova podataka i ER dijagrama pomoću MS Visio alata i crtanje UML dijagrama i rešavanjem konkretnih problema primenom alata Rational Rose.