Studijski program : ELEKTRONSKO POSLOVANjE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: RAD SA BAZAMA PODATAKA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Baze podataka je osposobljavanje studenata za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz oblasti baza podataka i savladavanje tehnika za projektovanje šeme relacione baze podataka. Savladavanje tehnika za projektovanje šeme baze podataka putem ER modela i prevođenje takve šeme u relacioni model. Upoznavanje sa osnovama SQL upitnog jezika.

Ishod predmeta

Studenti će na kraju semestra biti osposobljeni da projektuju šeme baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou i da korišćenjem upitnog jezika naprave bazu podataka.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Razlika podaci i informacija,
 • Upravljanje podacima,
 • Koncept Baza Podataka,
 • Šema i Instanca,
 • Logička i fizička nezavisnost podataka,
 • Modeli Podataka,
 • Jezici za rad sa Bazama Podataka,
 • Pregled sistema za rad sa Bazama Podataka,
 • Sistemi za upravljanje bazom podataka,
 • Komponente i arhitektura sistema za upravljanje bazom podataka,
 • Model Entiteti-Veze, Konceptualno modeliranje,
 • Dijagram Entiteti-Veze, Specijalne vrste veza, Relacioni Model, Atributi i Ključ,
 • Uslovi Integriteta, Transformacija modela Entiteti-Veze u Relacioni model, Relacioni Upitni,
 • Jezici, Relaciona Algebra,
 • Relacioni Račun Torki, Relacioni Račun Domena,
 • Abstraktni, fizički, konceptualni i nivo pogleda,
 • Normalne forme, Fizička struktura baze podataka, Hijerarhija memorija,
 • Diskovi, Paralelni pristup, Indeksne strukture,
 • Održavanje baze podataka, Programi za rad sa bazama podataka,
 • Kreiranje formi i tabela, Kreiranje upita i generisanje izveštaja,
 • SQL upitni jezik, Osnovne karakteristike SQL –a, Osnovne SQL komande,
 • Ugrađivanje SQL naredbi u više programske jezike,
 • Naredbe za manipulisanje podacima, Naredbe za kontrolne i upravljačke funkcije,
 • Formiranje upita.