Studijski program / studijski programi: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Broj ESPB: 3

Cilj stručne prakse

Cilj je sticanje konkretnih znanja i veština u oblastima elektronskog poslovanja (EP) za rešavanje problema u realnim uslovima poslovanja u promenljivom okruženju, kao i smanjenje vremena prilagođavanja stečenih teorijskih i praktičnih obrazovnih sadržaja potrebama poslovanja (inženjeringa u IT-ju, EP-a i primenjene informatike). Idealna situacija je ona u kojoj student obavlja praksu u radnoj organizaciji u kojoj može proći kroz više različitih segmenata EP-a, poput analize korisničkih potreba, savetovanja, računarskih mreža, sistemske administracije, poslovanja primenom poslovnih softverskih paketa ili slično.

Očekivani ishodi

Student je upoznat sa određenim proizvodnim procedurama, tehnologijama, dokumentacijama i može samostalno i kreativno da realizuje projekat u oblasti EP-a.

Sadržaj stručne prakse

Praktična nastava: Sistematsko praćenje radnog procesa podržanog IT u EP
Praćenje realizacije na računaru
Projektovanje i realizacija jednostavnih zadataka
Praćenje izrade zadataka – projekta u realnim radnim uslovima

Metode izvođenja

Za studente koji su zaposleni i rade na poslovima iz domena IT-ja u EP-u:

U ovom slučaju, student mora biti zaposlen u radnoj organizaciji više od mesec dana.
Student obezbeđuje potvrdu o zaposlenju, u kojoj je navedena pozicija – radno mesto na kome radi, kraći opis radnog mesta i period u kojem radi. Potvrda mora biti potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom organizacije u kojoj radi. Potvrda ne sme biti starija od mesec dana.

Za studente koji nisu zaposleni ili ne rade na poslovima iz domena IT-ja:

Uspostavljanje kontakta sa radnom organizacijom u kojoj će se obavljati praksa.
U dogovoru sa radnom organizacijom obezbeđuje potpisano i overeno rešenje o imenovanju mentora za obavljanje prakse, koje izdaje radna organizacija u kojoj će se obavljati praksa.

Student praktikant popunjava dnevnik prakse, u kojem vodi dnevno zapisnik o aktivnostima na praksi. Mentor je obavezan da napiše mišljenje o uticaju prakse na razvoj praktikanta i taj dokument poslati faksom ili poštom na faks ili adresu Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije.

Student predaje dnevnik prakse sa svim dnevnim zapisnicima o aktivnostima na praksi, potpisanim i overenim gde je to potrebno.

U oba slučaja: odgovorni profesor na osnovu priložene dokumentacije procenjuje da li je student zadovoljio sve elemente i u slučaju pozitivnog ishoda potpisuje u indeksu i prijavi da je praksa zadovoljena. U suprotnom, savetuje studenta kako da završi praksu.