Studijski program/studijski programi : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: STRUKTURE PODATAKA I ALGORITAMSKO MODELOVANJE
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta Strukture podataka i algoritamsko modelovanje je savladavanje algoritama kao fundamenata softverskog inženjeringa i kompjuterske nauke uopšte. Dobar algoritamski dizajn je od suštinske važnosti za performanse svakog softverskog sistema. Savladavanje osnovnih struktura podataka, kao bitnih preduslova za programiranje i modelovanje.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti kako se radi predstavljanje algoritama, vrste algoritamskih šema, dizajn algoritma, promenjive ciklične i složene šeme, dinamička alokacija, polja (nizovi), operacije sa jednostruko i dvostruko ulančanim listama, suštinu rekurzije, pojam i svrhu redova, dodavanje i brisanje čvorova u stablima, parsiranje, kako se radi sa heap-om, sortiranje umetanjem i selekcijom, Shell sort, Bubble sort, Quick sort, sekvencijalno sortiranje, binarno pretraživanje, interpolaciono i Fibonacci-jevo pretraživanje, stabla binarnog pretraživanja.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Skupovi
 • Stek
 • Nizovi
 • Rad sa stringovima
 • Višedimenzionalni nizovi
 • Grafovi kao struktura podataka
 • Redovi
 • Liste
 • Stabla
 • Topologije
 • Binarna stabla
 • Obilazak stabla
 • Tabele
 • Hash tabele
 • Datoteke
 • Pojam i svrha upotrebe algoritama
 • Pravilan izbor odgovarajućeg algoritamskog rešenja
 • Uticaj hardverske arhitekture i tehnološkog rešenja pri modelovanju problema
 • Vremenska i prostorna kompleksnost algoritama
 • Algoritamske strategije
 • Vrste algoritamskih šema
 • Algoritmi sortiranja
 • Algoritmi pretraživanja
 • Algoritmi zamene
 • Analiza složenosti
 • Izbor odgovarajuće tehnologije i programskog jezika

Praktična nastava:

 • Vežbe
 • Drugi oblici nastave
 • Studijski istraživački rad
  Samostalni rad studenata na rešavanju zadataka i problema koji prate predavanja