Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: TEORIJA NOVIH MEDIJA
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Teorija novih medija i tehnologija jeste razumevanje istorijskih i teoretskih shvatanja pojmova stari mediji i novi mediji. Sagledavanje i usvajanje ključnih koncepata teorije novih medija i tehnologija kroz kritičko-analitički pristup tekstovima teoretičara koji se aktivno bave praksom i teorijom novih medija. Kroz sistematsko razumevanje ključnih pojmova novih medija studenti će imati bolji uvid u funkcionisanje novih medija i tehnologija i o njihovom impaktu u društvenom, političkom i kulturnom životu, gde se sve više briše granica između fizičkog i virtuelnog sveta.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti na koji način vlasništvo utiče na status i društvenu ulogu medija, faktore koji određuju moć pojedinih medija, faze komunikacionog procesa, osnovne elemente marketing miksa, tipove promotivnih strategija i poruka, elemente promotivnog miksa, faze u razvoju medijskog delovanja, kako se dele mas mediji prema vrsti informacija koje prenose, razliku između klasičnih i novih (digitalnih) medija u umetničkom izrazu, suštinske i formalne razlike između analognog i digitalnog, ključne aspekte interaktivne televizije, poreklo naracije, istoriju pokretnih slika, standarde i oblike uticaja nove tehnologije na naraciju, karakter vizuelne percepcije, osnove geštalt psihologije, vizuelnu percepciju pokreta, zakon preciznosti forme, probleme koje nose novi mas mediji, savremene trendove u medijima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Teoretski deo nastave se zasniva na analizi tekstova teoretičara i istoričara umetnosti i medija, sociologa, filozofa, teoretičara društva poput Žan Fransoa Liotara, Žil Deleza, Feliksa Gatarija, Žan Bodrijara, Pola Virilioa, Leva Manoviča, Marka Hansena, Brajana Masumija, Marine Gržinić i Borisa Grojsa
  • Razmatraće se ključni koncepti novih medija i tehnologija: bit, informacija, arhiv, mreža (network), kod, interfejs, interaktivnost, virtuelna realnost, hipertekst, simulacija, sajber prostor, kiborg
  • Raspravljaće se o shvatanjima novih i starih medija i novim perspektivama
  • Takođe će se obrađivati i teorije umetnosti i dizajna novih medija i video-igara