Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa pojmom i vrstama upravljačkih informacionih sistema kao i ulogom inženjera informacionih tehnologija u njihovoj izgradnji i korišćenju. Poseban akcenat je stavljen na definisanju, objašnjenju i projektovanju faza poslovne inteligencije što podrazumeva da se na osnovu zahteva menadžmenta poslovnog sistema oni modeluju iz čega će proisteći kreiranje skladišta podataka, integracija podataka, višedimenziona analiza podataka, data minig i kreiranje izveštaja. Navedeni postupci su neophodni u savremenom poslovnom okruženju, gde se upravljački informacioni sistemi koriste za povećanje profitabilnosti, udela na tržištu, poboljšanje usluge svojim kupcima, kao i za poboljšanje svakodnevnog poslovanja.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti karakteristike i praviti razlike između Online transaction processing-OLTP i Online analytical processing – OLAP, osnove poslovne inteligencije (Business Intelligence), osnove u kreiranju skladišta podataka i načine modelovanja poslova u poslovnim sistemima pomoću alata Microsoft SQL Server Data Tools (Data Warehouse, integraciju podataka, načini primene multidimenzionalnih analiza i kreiranje izveštaja), Data Web mining, vrste sistema za podršku odlučivanju, osnove veštačke inteligencije, namenu neuronskih mreža i inteligentnih agenata, osnove Big Data, način na koji nastaju ekspertni sistemi, karakteristike izvršnih informacionih sistema i osnove ERP sistema.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Pojam metode, metodologije i modela za kreiranje i razvoj informacionih sistema;
 • Komercijalne, alternativne i savremene metode za razvoj informacionih sistema;
 • Uvod u ERP sisteme;
 • Razvoj, izbor, implementacija i troškovi uvođenja ERP sistema u poslovnom
  sistemu;
 • Prednosti i nedostaci ERP sistema;
 • Pojam, karakteristike i klasifikacija poslovnih odluka;
 • Modelovanje poslovnih odluka;
 • Uvod u sisteme za podršku odlučivanju;
 • Struktura i klasifikacija sistema za podršku odlučivanju;
 • Tipovi korisnika i odgovarajući interfejsi upravljačkih informacionih sistema;
 • Poznati softveri sistema za podršku odlučivanju;
 • Uvod u sisteme za podršku grupnom odlučivanju;
 • Karakteristike, klasifikacija i nivoi organizovanja sistema za podršku grupnom
  odlučivanju;
 • Školjka sistema za podršku grupnom odlučivanju;
 • Uvod u poslovnu inteligenciju;
 • Poznati softveri poslovne inteligencije;
 • Uvod u vrste, strukturu i softverske alate za kreiranje skladišta podataka (Data
  Warehouse);
 • Pojam i razlike između OLTP i OLAP;
 • Arhitektura i vrste OLAP;
 • Pojam i karakteristike Data i Web mining;
 • Pojam, vrste i karakteristike izvršnih informacionih sistema;
 • Načini povezivanja i funkcionisanja menadžment informacionih sistema, sistema
  za podršku odlučivanju i izvršnih informacionih sistema;
 • Poznati softveri izvršnih informacionih sistema;
 • Uvod, pojam i oblasti primene inteligentnih sistema;
 • Pojam inteligentnih agenata i primeri poznatih softvera;
 • Uvod, značaj i klasifikacija ekspertskih sistema;
 • Elementi strukture i načini funkcionisanja ekspertskih sistema;
 • Pojam i primeri ljuske ekspertskih sistema;
 • Uvod, primena i izvori Big data;
 • Tehnologije za obradu velikih podataka;
 • Odnos poslovne inteligencije i Big Data;
 • Novi IT poslovi i promene koje donose Big Data.

Praktična nastava: Auditorne vežbe

 • Modelovanje skladišta podataka na osnovu poznate baze podataka i drugih izvora podataka primenom softvera yED Graph Editor i Oracle Data Modeler;
 • Punjenje skladišta podataka primenom softvera Microsoft Visual Studio primenom templejta Integration Services Business Intelligence u okviru SSDT;
 • Multidimenziona analiza podataka primenom softvera Microsoft Visual Studio primenom templejta Analysis Services Business Intelligence u okviru SSDT;
 • Istraživanje podataka (Data mining) primenom softvera Microsoft Visual Studio primenom templejta Analysis Services Business Intelligence u okviru SSDT softvera za vizuelno programiranje Orange;
 • Kreiranje izveštaja primenom softvera Microsoft Visual Studio primenom templejta Reporting Services Business Intelligence iz SSDT;
 • Kreiranje ekspertskog sistema primenom školjke Expertise2Go i Weka.