Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: UPRAVLJANJE KVALITETOM
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata  sa  osnovnim pojmovima koji su u vezi sa  kvalitetom kao i razumevanje temeljnih principa upravljanja kvalitetom. Savladavanje pristupa i načina upravljanja kvalitetom u poslovnim sistemima. Posebno je značajno utvrditi ulogu i značaj kvaliteta svih činilaca koji utiču na kvalitet života i rada ljudi. Treba shvatiti mesto, ulogu i značaj kvaliteta kao i kvalitet proizvoda i usluga. Kroz ovaj predmet treba postići svestrano teorijsko i praktično znanje za rešavanje problema integralnog upravljanja  kvalitetom proizvoda i usluga.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti i razumeti kakav je odnos kvaliteta i konkurentnosti preduzeća, kakav je interes različitih zainteresovanih strana u odnosu na kvalitet, koji su pokazatelji kvaliteta proizvoda, značaj kontinuiranog poboljšanja kvaliteta na nivou organizacije i aktivnosti u tom procesu. Studenti će se upoznati sa osnovama sistema menadžmenta kvalitetom, steći će uvid u značaj kvaliteta u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda,  naučiće koji su osnovni principi na kojima se bazira uvođenje ISO standrarda, principe integrisanog menadžmenta kvaliteta, značaj i postavke procesa reinženjeringa u funkciji unapređenja  kvaliteta, elemente politike kvaliteta, zadatke, dužnosti i nadležnosti pojedinih subjekata u organizaciji po pitanju  održavanja zahtevanog nivoa kvaliteta proizvoda, značaj i mehanizme kontrole kvaliteta, na koji način je sistem kvaliteta uslovljen organizacionom strukturom.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod, osnovni pojmovi definicije kvaliteta.
 • Mesto, uloga i značaj kvaliteta.
 • Kvalitet proizvoda, usluge, posluživanja, rada i uslova rada.
 • Integralni kvalitet proizvoda.
 • Uravnoteženje kvaliteta komponenata proizvoda i utvrđivanje nivoa kvaliteta.
 • Integralni menadžment kvaliteta proizvoda.
 • Integralni menadžment kvalitetom u reprodukcionoj celini.
 • Politika kvaliteta.
 • Elementi politike kvaliteta.
 • Politika kvaliteta u organizacionim celinama.
 • Planiranje kvaliteta.
 • Planiranje kvaliteta u privredi.
 • Planiranje kadrova za kvalitet.
 • Razvoj kvaliteta i faktori koji utiču na njega.
 • Razvoj kvaliteta i faktori koji na njega utiču i razvoj kontrole kvaliteta.
 • Standardizacija Osnove integralnog menadžmenta kvalitetom proizvoda.
 • Upotrebni kvalitet proizvoda i faktori koji utiču na njega.
 • Sistem kvaliteta.
 • Projektovanje organizacione celine sistema kvaliteta.
 • Modeli organizacionih celina.