Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Analiza velikih podataka (Big Data)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Upoznavanje i usvajanje metoda i tehnologija neophodnih za projektovanje i implementaciju sistema za obradu i analizu velike količine podataka.

Ishod predmeta

Studenti su stekli teorijska i praktična znanja o principima, metodama, softverskim alatima, komponentama i platformama za projektovanje i implementaciju sistema za obradu i analizu velike količine podataka.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Osnovni principi i metode obrade, pretraživanja i analize velikog obima podataka (Big Data)
  • Mobilne, paralelne i distribuirane baze podataka i distribuirana obrada upita i transakcija
  • NoSQL baze podataka
  • Sistemi za upravljanje tokovima podataka i kompleksnim događajima i njihovu obradu
  • Računarstvo u oblaku i obrada velikog obima podataka u oblaku
  • MapReduce programski okvir, Hadoop i prateće open-source tehnologije za distribuiranu obradu velikog obima podataka
  • Analiza, dizajn i implementacija sistema za obradu velikog obima podataka
  • Aplikacije zasnovane na ovim sistemima

Praktična nastava

  • Vežbe
  • Rad na projektovanju i implementaciji komponenata i sistema za obradu, pretraživanje i analizu velikog obima podataka i evaluacija ovog sistema na realnom skupu podataka i aktuelnim aplikacionim domenima kroz set laboratorijskih vežbi i projekata