Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Cloud Computing
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Studenti treba da steknu znanja o konceptima virtualizacije i izgradnje cloud sistema, kao i o servisno orijentisanim principima izgradnje sistema i razvoja aplikacija na računarskom oblaku.

Ishod predmeta

Kompletiranjem kursa studenti će steći znanja potrebna za planiranje, projektovanje i implementaciju virtualnih servisa i cloud sistema, i imaće uvid u mogućnosti implementacije na platformama različitih proizvođača. Studenti će, takođe, steći potrebna teorijska i praktična znanja za razvoj aplikacija na računarskom oblaku.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Ciljevi i koncepti virtualizacije
 • Tehnologije virtualizacije
 • Virtualni servisi i aplikacije
 • Servisno orijentisane arhitekture
 • Metode, tehnologije i aplikacije računarstva u oblaku
 • Tipovi clouda – Private, Public, Hybrid
 • Softver kao servis (SaaS), platforma kao servis (PaaS), infrastruktura kao servis (IaaS)
 • Skladištenje podataka u računarskom oblaku
 • Virtualni fajl sistemi
 • Bezbednost računarskog oblaka
 • Tehnike za implementaciju visoke pouzdanosti računarskih oblaka
 • Kreiranje rezervnih kopija podataka
 • Migracija servisa
 • Planiranje resursa
 • Razvoj aplikacija u računarskom oblaku otvorenog koda
 • Visokoperformansno računarstvo na računarskom oblaku (Hadoop, MapReduce, HDFS)
 • Hadoop otvorene tehnologije – Hive, Pig, HBase, Mahout

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Rad na primerima kroz set laboratorijskih vežbi
 • Instalacija i upravljanje virtualnim mašinama u različitim okruženjima
 • Migracija
 • Kreiranje rezervnih kopija podataka
 • Planiranje i implementacija tehnika za povećanje pouzdanosti
 • Razvoj aplikacija u računarskom oblaku
 • Otvorene tehnologije – Hive, Pig, HBase, Mahout