Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Data mining
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Slušanjem ovog predmeta studenti treba da se upoznaju sa specifičnostima analize Web dokumenata i nestruktuiranih podataka. Takođe, studenti treba da usvoje i primene tehnologije Web mining-a.

Ishod predmeta

Kompletiranjem kursa studenti su stekli teorijska i praktična znanja koja će im pomoći u analizi sadržaja dokumenata, klasifikacije i klasterizacije Web dokumenata. Pored toga, upoznati su sa osnovnim tehnikama i alatima za analizu strukture Web-a i analizu pristupa Web-u.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod u Web mining
 • Specifičnosti Web dokumenata
 • Web Mining versus Data Mining
 • Tehnike za analizu sadržaja Web dokumenata
 • Ekstrakcija korisnih informacija iz veb dokumenata i servisa
 • Identifikacija teme dokumenta i rangiranje pojmova u dokumentu
 • Klasifikacija i klastrizacija dokumenata
 • Analiza strukture Web-a, rangiranje dokumenata po značaju
 • Web mining korišćenja
 • Web mining sadržaja veba
 • Web mining strukture
 • Evaluacija efektivnosti veb sajta
 • Analiza pristupa Web-u
 • Otkrivanje obrazaca ponašanja korisnika
 • Web sajtova
 • Web vizuelizacija
 • Evaluacija marketing veb kampanje

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Upoznavanje sa osnovnim alatima za Web mining-a i njihova primena
 • Alati za klasifikaciju dokumenata
 • Struktura log fajlova i alati za analizu logova