Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Data Mining
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Slušajući ovaj predmet, studenti treba da se upoznaju sa specifičnostima analize veb-dokumenata i nestrukturiranih podataka. Takođe, studenti treba da usvoje i primene tehnologije web mininga.

Ishod predmeta

Kompletiranjem kursa studenti su stekli teorijska i praktična znanja koja će im pomoći u analizi sadržaja dokumenata, klasifikacije i klasterizacije veb-dokumenata. Pored toga, upoznati su sa osnovnim tehnikama i alatima za analizu strukture veba i analizu pristupa vebu.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod u Web Mining
 • Specifičnosti veb-dokumenata
 • Web Mining versus Data Mining
 • Tehnike za analizu sadržaja veb-dokumenata
 • Ekstrakcija korisnih informacija iz veb dokumenata i servisa
 • Identifikacija teme dokumenta i rangiranje pojmova u dokumentu
 • Klasifikacija i klasterizacija dokumenata
 • Analiza strukture veba, rangiranje dokumenata po značaju
 • Web Mining korišćenja
 • Web Mining sadržaja veba
 • Web Mining strukture
 • Evaluacija efektivnosti veb-sajta
 • Analiza pristupa vebu
 • Otkrivanje obrazaca ponašanja korisnika
 • Veb-sajtovi
 • Veb-vizuelizacija
 • Evaluacija marketinga veb-kampanje

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Upoznavanje sa osnovnim alatima za Web Mining i njihova primena
 • Alati za klasifikaciju dokumenata
 • Struktura log fajlova i alati za analizu logova