Studijski program/studijski programi: ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: GLOBALIZACIJA (MEĐUNARODNO TRGOVINSKO POSLOVANJE)
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Predmet je koncipiran tako da studenta upozna sa pojmom, istorijom, i razvojem globalizacije kao procesa koji kombinuje ekonomske, tehnološke, soicološke, kulturne i političke snage, kao i da studentima pruži znanja iz oblasti međunarodnog poslovanja, neophodna za uspešno donošenje odluka u savremenom globalnom okruženju.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti šta podrazumeva pojam globalizacije, promene koje uslovljava globalizacija, ekonomske argumente koji idu u prilog globalizaciji, pozitivne i negativne posledice procesa globalizacije. Upoznaće se sa uticajem globalizacije na suverenitet nacionalnih država, pritiscima kojima su u procesu globalizacije izložene nerazvijene zemlje, osnovama bilateralne i multilateralne pomoći, kritikama procesa globalizacije od strane referentnih ekonomskih stručnjaka, oblicima međunarodnog kretanja kapitala, razlikama između portfolio i direktnih investicija, pojmom i suštinom koncesija, karakteristikama stranih direktnih investicija SDI, indikatorima i modalitetima SDI, pojmom merdžera i akvizicija. Naučiće koji su subjektivni i ekonomski motivi za ulaganje kapitala, elemente koje obuhvata investiciono okruženje, indikatore za procenu rizika ulaganja, kakav uticaj imaju SDI na platni bilans konkretne nacionalne ekonomije, na koji način se mogu ublažiti negativni efekti plasmana stranog kapitala, ulogu i delokrug rada Svetske banke, Međunarodne finansijske korporacije i Međunarodnog monetarnog fonda, osnovne principe GATT, ulogu Svetske trgovinske organizacije, forme ekonomskih integracija, vrste regionalnih integracija u svetu, osnove CEFTA sporazuma, šta karakteriše globalne potrošače, faktore međunarodne trgovine, statistike kretanja uvoza i izvoza po regionima, načela međunarodne trgovine, projekcije svetske ekonomije do 2030. godine.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Pojam i suština globalizacije;
 • determinante i komponente globalizacije,
 • Merenje globalizacije, efekata i uticaja;
 • pozitivni i negativni aspekti globalizacije,
 • Novi svetski poredak; politički aspekti globalizacije,
 • Međunarodno kretanje kapitala,
 • SDI i multinacionalne kompanije,
 • Globalizacija i kulturni identitet; ekonomska globalizacija,
 • Nove tehnologije i promene u procesu rada;
 • uticaj globalizacije na menadžment,
 • Međunarodne institucije;
 • međunarodne regionalne integracije,
 • Pozicija ZUR i tranzicionih zemalja u procesu globalizacije,
 • Međunarodno tržište,
 • Determinante međunarodnog poslovanja,
 • Dinamika i struktura međunarodne trgovine,
 • Spoljnotrgovinska politika i zemlje u razvoju,
 • Kontroverze međunarodne trgovinske politike,  .
Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet .