Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Kriptografija
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Studenti treba da savladaju koncepte modernih šifarskih sistema koji nalaze svoju primenu u savremenim informacionim tehnologijama.

Ishod predmeta

Teorijsko i praktično poznavanje i implementacija osnovnih principa, algoritama i standarda koji se koriste u oblasti kriptografije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Osnovi zaštite informacija
 • Principi kriptologije
 • Klasična kriptografija
 • Perfektni šifarski sistemi
 • Simetrični sekvencijalni šifarski sistemi
 • Simetrični blokovski šifarski sistemi
 • Difi–Helmanova razmena tajnih ključeva
 • Asimetrični šifarski sistemi
 • Heš funkcije i integritet podataka
 • DES – The Data Encryption Standard
 • AES – The Advanced Encryption Standard
 • Šeme digitalnog potpisivanja
 • RSA potpisivanje
 • Sertifikati i infrastrukture javnih ključeva
 • Kontrola pristupa – autentifikacija
 • Kontrola pristupa – autorizacija
 • Vizuelna kriptografija

Praktična nastava

 • Efikasna provera kriptografskih koncepata kroz praktičan rad na primerima korišćenjem namenskog softverskog paketa CrypTool