Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Master rad
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 15

Cilj predmeta

Izrada Master rada ima za cilj objedinjavanje, potvrđivanje i praktičnu primenu stečenih znanja tokom Master strukovnih studija. Studentu se pruža prilika da demonstrira sposobnost samostalnog izvođenja projekta, koji je primenjeno istraživačkog karaktera. Student takođe stiče iskustvo u prikazu svog rada kroz pisanu formu i usmeno izlaganje tokom odbrane rada.

Ishod predmeta

Sposobnost vođenja samostalnog projekta, sposobnost formulacije i analize problema, kritičkog osvrta na moguća rešenja, pregleda literature iz date oblasti. Primena stečenih inženjerskih i projektantskih znanja i veština na rešavanje problema, imajući u vidu kompleksnost, troškove, pouzdanost i efikasnost rešenja. Sposobnost pisanja rada u zadatoj formi. Sposobnost jasnog obrazloženja urađenog projekta kroz usmenu odbranu rada.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Master rad se radi u firmi koja se bavi informacionim tehnologijama i predstavlja samostalni primenjeno istraživački rad studenta u kome se student upoznaje sa nekom užom oblašću kroz pregled literature i usvaja metodologiju istraživanja, odnosno projektovanja, neophodnu za izradu rada. Kroz izradu rada student primenjuje praktična i teorijska znanja stečena tokom studija. Rad u pisanoj formi po pravilu sadrži uvodno poglavlje, definiciju problema, pregled oblasti i postojećih rešenja, predlog i opis rešenja, zaključak i literaturu. Javna usmena odbrana rada se organizuje pred komisijom od minimum tri člana, od kojih je jedan mentor rada i bar jedan predstavnik firme u kojoj je rad izrađen. Tokom usmene odbrane kandidat obrazlaže rezultate svog rada, a zatim odgovara na pitanja članova komisije, čime kandidat demonstrira sposobnost usmene prezentacije svog projekta.

Praktična nastava

  • Vežbe